Communiqués

08/07/2020
 

VIVAQUA voert geen waterafsluitingen uit tot 31 maart 2021

Om iedereen in staat te stellen de voorzorgsmaatregelen tegen COVID19 – en met name de voorschriften inzake handhygiëne – na te leven en gelet op de economische gevolgen van de crisis voor de bevolking, heeft VIVAQUA beslist om in september en oktober van dit jaar geen waterafsluitingen uit te voeren.
In de praktijk betekent dit dat, gezien de zomer- en winterperiode waarin een verbod op afsluitingen geldt, geen enkel huishouden zal worden afgesloten van de wateraanvoer tot 31 maart 2021.
Ter herinnering: op 11 maart jl besliste VIVAQUA reeds om in de maanden april t/m juni van dit jaar geen afsluitingen uit te voeren.


Voor meer informatie
Saar Vanderplaetsen
Public Affairs & Corporate Communication
0479/86.52.48

 

 

05/06/2020

 

VIVAQUA stelt zijn Algemene vergadering open voor de burger

 

De leden van de Algemene vergadering van VIVAQUA kwamen op donderdag 4 juni samen voor een buitengewone zitting. Ze beslisten om in de toekomst hun vergaderingen open te stellen voor het publiek.

 

De Algemene vergadering, die de door de gemeenten-vennoten aangewezen afgevaardigden samenbrengt, keurt onder meer het jaarverslag en jaarrekening van het afgelopen jaar goed op voorstel van de Raad van Bestuur.

 

Met het oog op een grotere transparantie heeft VIVAQUA de deuren van zijn Algemene vergadering willen openzetten. Het deed hiertoe een voorstel voor de wijziging van de sociale statuten. Zo zal in de toekomst elke persoon die gedomicilieerd is op het grondgebied van één van de gemeenten-vennoten kunnen vragen om de gewone Algemene vergadering bij te wonen als waarnemer en dit, volgens nog te bepalen modaliteiten.

 

Dit initiatief kadert binnen de realisatie van VIVAnext, het strategisch plan 2019-2024 van VIVAQUA waarvan  «de noodzaak om onze legitimiteit als openbare operator te bevestigen»  één van de 6 strategische krachtlijnen  is.

 

« Onze legitimiteit als openbare operator bevestigen houdt ook in dat we het vertrouwen van de burger verstevigen. Openheid is bovendien één van de waarden van het bedrijf. Het feit dat de Algemene vergadering wordt opengesteld voor de burger, die er zijn mening zal kunnen geven, komt overduidelijk tegemoet aan deze doelstelling » , benadrukken Laurence Bovy, Directrice-generaal, en Bernard Van Nuffel, Voorzitter van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering van VIVAQUA.

 

 

15/04/2020

 

Belgaqua roept op om water regelmatig te circuleren in leegstaande kantoorgebouwen

 

Om de verspreiding van Covid-19 in te dammen, heeft de Nationale Veiligheidsraad sinds medio maart een reeks maatregelen genomen, waaronder de stillegging van een groot aantal beroepsactiviteiten. Ook moedigde hij alle bedrijven aan om telewerk te bevorderen om de contacten tussen collega's zo veel mogelijk te vermijden.

 

Belgaqua wil eraan herinneren dat het water dat door de openbare netten wordt gedistribueerd, drinkbaar is. Het wordt aan enorm veel controles onderworpen en voldoet aan de huidige wetgeving. Bovendien wordt de kwaliteit ervan niet gewijzigd door Covid-19.

 

Een van de gevolgen van de maatregelen waartoe de gezondheidsinstanties hebben besloten, is echter dat veel gebouwen, vooral kantoorgebouwen, leeg staan of een zeer lage bezetting hebben. Dit zal het geval zijn tot het einde van de coronamaatregelen en de normale hervatting van de activiteiten. In deze leegstaande gebouwen staat het water nu al verschillende weken stil in de binneninstallaties, wat de kwaliteit ervan zou kunnen veranderen.

 

Als er niets wordt gedaan, kan het water, wanneer de installaties opnieuw normaal zullen worden gebruikt, troebel of licht gekleurd zijn door de fijne metaaldeeltjes die vrijgekomen zijn tijdens de tijd dat het water in de leidingen heeft stilgestaan (bijv.: ijzer uit gegalvaniseerde stalen leidingen, of koper voor een binneninstallatie van koper). Wanneer het water weer begint te circuleren, kan dit ook leiden tot het loskomen van afzettingen te wijten aan corrosie. Door een daling van het chloor- en zuurstofgehalte in het water zouden ook bacteriën zich kunnen ontwikkelen. Tot slot zou het water slecht kunnen smaken.

 

Belgaqua raadt daarom de beheerders van gebouwen ten zeerste aan

  • om ofwel tijdens de lockdown af en toe water te laten circuleren in de binneninstallaties,
  • of om iets vóór de hervatting van de normale activiteiten de binneninstallaties te laten leeglopen en er vervolgens vers water te laten doorstromen.

Het laboratorium van uw waterbedrijf staat tot uw beschikking voor verder advies.

 

Belgaqua is de beroepsvereniging van de openbare diensten van drinkwatervoorziening en afvalwatersanering in België. Ze verenigt onder meer de 3 gewestelijke verenigingen: AquaFlanders, Aquawal en Aquabru.

 

 

01/04/2020

 

VIVAQUA levert water van een onberispelijke kwaliteit, ook tijdens de pandemie

 

We vernemen van onze Klantendienst dat kwaadwillige personen de foute informatie verspreiden dat klanten geen leidingwater meer zouden mogen gebruiken. VIVAQUA herinnert eraan dat het water van een onberispelijke kwaliteit blijft leveren. De verbruikers mogen het leidingwater, zoals altijd, met een gerust hart gebruiken en drinken. Het bevat ook de gebruikelijke hoeveelheid chloor.

 

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bevat het leidingwater sinds het begin van de coronomaatregelen de gebruikelijke hoeveelheid chloor, die nodig is om de drinkbaarheid ervan te waarborgen. De chloordoseringen worden tot het strikt noodzakelijke beperkt en voldoen aan de wettelijke normen: een liter leidingwater kan maximaal een kwart milligram chloor bevatten. Ons Laboratorium controleert de klok rond de chloorconcentraties in het leidingwater dat in Brussel wordt verdeeld.

 

Bovendien zijn de samenstelling en de oorsprong van het drinkwater in ons distributienet niet veranderd sinds de coronamaatregelen.

 

De verbruikers mogen het leidingwater dus in alle vertrouwen blijven drinken.  Leidingwater moet voldoen aan wettelijk vastgelegde gezondheidsnormen. Daarom ondergaat het een behandeling waarbij alle microbiologische verontreinigende stoffen, en dus ook virussen, worden verwijderd. Ons Laboratorium analyseert dagelijks het water om de drinkbaarheid ervan te waarborgen.   Zo komt er enkel volkomen veilig water bij onze klanten binnen.

 

Tijdens de coronaviruspandemie is het van essentieel belang om de handen zo vaak mogelijk en gedurende ten minste 40 à 60 seconden met zeep te wassen. Door vaker zeep te gebruiken, kan de huid echter droog worden. Ook het veelvuldige gebruik van hydroalcoholische gel kan tot een droge huid en kloven leiden. Droog uw handen daarom goed af na het wassen, hydrateer uw handen meerdere malen per dag met een handcrème en draag handschoenen bij huishoudelijke taken of klusjes.

 

 

19/03/2020


Coronavirus: VIVAQUA stelt soepeler betalingsmodaliteiten voor aan al zijn klanten 
VIVAQUA is zich bewust van de economische en financiële impact die het coronavirus kan hebben en heeft daarom beslist om zijn klanten  te ondersteunen en volgende maatregelen voor te stellen : 

• De betalingstermijn van de facturen wordt verlengd : er zal geen enkele betalingsherinnering worden verstuurd tot eind juni. 
• Een afbetalingsplan op 10 maanden zal systematisch worden toegekend voor elke uitgegeven factuur die nog niet werd betaald, ongeacht of het gaat over een factuur van een particulier of een bedrijf. Om een afbetalingsplan te bekomen, volstaat het om een aanvraag in te dienen op volgende emailadres afbetalingsplan@vivaqua.be  of plan.de.paiement@vivaqua.be.  
• Tot slot, en om ervoor te zorgen dat iedereen de elementaire hygiënemaatregelen kan toepassen, herinnert VIVAQUA ook aan de beslissing om de waterafsluitingen in geval van niet-betaling op te schorten tot de situatie weer normaliseert. 
 

17/03/2020

Coronavirus: VIVAQUA neemt nieuwe maatregelen

 

VIVAQUA heeft nieuwe maatregelen beslist om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en tegelijkertijd zijn basisactiviteiten, die essentieel zijn voor de bevolking, te verzekeren.

 

Continuïteit van de dienstverlening

 

  • In de waterproductiefabrieken en in het Laboratorium (dat garant staat voor de kwaliteit van het geleverde water), zal een basisploeg worden ingezet om de continuïteit van de dienst in alle veiligheid te verzekeren. VIVAQUA herinnert eraan dat het volkomen veilig is om leidingwater te drinken.

 

  • De dringende interventies blijven gewaarborgd. Het gaat onder meer om interventies om:

                      - lekken te herstellen
                      - het productieapparaat veilig te stellen
                      - eventuele verzakkingen te herstellen
                      - rioolaansluitingen te ontstoppen
                      - …

 

Onze interventiediensten blijven permanent bereikbaar, dag en nacht.

De geplande werven (niet-dringende interventies) worden tijdelijk stilgelegd.

 

 

Maatregelen voor het personeel om de verspreiding van het virus tegen te gaan

VIVAQUA – werkgever van 1.400 werknemers – gaat een maximum van zijn personeel in volledig telewerk plaatsen. Het betreft hier alle medewerkers waarvan de taken compatibel zijn met thuiswerk.

 

De medewerkers die niet kunnen telewerken omwille van hun takenpakket, zullen in een regime van vrijstelling van de dienst worden geplaatst.

 

Wanneer dit nodig zou zijn, kunnen bepaalde medewerkers terug worden opgeroepen.

 

 

Gift van 500 mondmaskers aan het UCM Sint-Pieter

De ziekenhuisdiensten hebben een groot tekort aan mondmaskers. Daarom heeft VIVAQUA een gift gedaan van 500 maskers aan het UCM Sint-Pieter.

 

 

15/03/2020

Coronavirus: VIVAQUA neemt maatregelen om de dienstverlening te verzekeren

 

VIVAQUA mobiliseert zich om zijn essentiële openbare dienstverlening aan de klanten te blijven verzekeren. Er worden daarnaast ook maatregelen genomen om de risico’s van de verspreiding van het coronavirus te beperken,’ zegt Bernard Van Nuffel, Voorzitter.  

 

Omwille van de voorschriften op het vlak van social distancing is de Klantendienst van VIVAQUA enkel bereikbaar per telefoon of per mail. 

 

Sinds vrijdag 13 maart heeft VIVAQUA de niet-dringende interventies bij de klanten opgeschort, zoals bijvoorbeeld de metervervangingen of de meterstandopnames. Uiteraard zullen de ploegen van VIVAQUA nog steeds de lekken herstellen, de conformiteit van de binneninstallaties nagaan in geval van risico voor het netwerk en de lopende distributie- en saneringswerven (aansluiting op drinkwater of op riolering enz) verderzetten.

 

VIVAQUA heeft ook beslist om de waterafsluitingen in geval van niet-betaling op te schorten tot de situatie weer normaliseert, zodat iedereen de elementaire hygiënemaatregelen kan toepassen.  

 

Uiteraard rekent VIVAQUA ook op de medewerking van de klanten: in geval van een thuisinterventie, vragen wij dat de klanten het technisch personeel ter plaatse onmiddellijk inlicht indien er een kwetsbare of besmette persoon aanwezig zou zijn. 

 

VIVAQUA heeft daarnaast maatregelen genomen om de verplaatsingen van zijn medewerkers en het gebruik van het openbaar vervoer te beperken, door telewerk en door dienstvoertuigen ter beschikking te stellen voor woon-werkverkeer. Bijzondere aandacht ging uit naar de collega’s met schoolgaande kinderen. 

 

‘VIVAQUA volgt de situatie dag na dag op en zal deze maatregelen indien nodig bijstellen’, verduidelijkt Laurence Bovy, Directrice-generaal. Ze benadrukt eveneens de toewijding van het personeel van VIVAQUA om de continuïteit van de dienstverlening aan de bevolking te verzekeren en herinnert er tot slot aan dat het volkomen veilig is om kraantjeswater te drinken.

 

04/03/2020

De toepassing, op 1 januari 2020, van een wettelijke bepaling die is ingevoerd met de ordonnantie van 16 mei 2019, heeft de afgelopen dagen geleid tot beroering en onbegrip. 

 

De Raad van Bestuur van VIVAQUA, die vandaag is bijeengekomen:
 
• heeft akte genomen van de toelichtingen van de Directie
• betreurt ten zeerste de administratieve uitvoering door de diensten van een wettekst zonder dat de mogelijke sociale gevolgen ervan correct zijn ingeschat en zonder de instemming van de Raad van Bestuur
• wijst er echter op dat deze uitvoering door de diensten te goeder trouw is gedaan, teneinde een wettelijke bepaling toe te passen
• wijst op de nietigheid in rechte van de operationele beslissing om op 1 januari 2020 artikel 38, § 3, 4e streepje, van de Kaderordonnantie Water toe te passen, aangezien deze beslissing, net als elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing met betrekking tot de tarieven, tot de prerogatieven van de Raad van Bestuur behoort.  

Bijgevolg


• besluit de Raad van Bestuur, in overleg met de minister belast met Waterbeleid, om de uitvoering van artikel 38, § 3, 4e streepje, van de Kaderordonnantie Water, in de facturatie, op te schorten in afwachting van een globaal akkoord over de evolutie van de tarieven, met inbegrip van de sociale aspecten en met name het sociaal tarief 
• verzoekt hij de Directie om de sinds 1 januari 2020 op grond van dit artikel uitgeschreven facturen te annuleren 
• geeft hij de Directie de opdracht aan de betrokken abonnees een factuur te sturen op basis van het progressieve tarief en, in voorkomend geval, zo snel mogelijk de eventuele bedragen boven het progressieve tarief terug te betalen
• geeft hij de Directie de opdracht om zo snel mogelijk een gepast bericht aan de betrokken abonnees te formuleren en dit ter goedkeuring voor te leggen aan het Uitvoerend Comité
• verzoekt hij de Directie om de interne procedures te herzien om ervoor te zorgen dat een dergelijke situatie zich niet meer kan voordoen


Voor meer informatie
Bernard Van Nuffel
Voorzitter van de Raad van Bestuur
0486/36.21.79

 

Saar Vanderplaetsen
Public Affairs & Corporate Communication
0479/86.52.48
 

 

 

21/11/2019
Brugel keurt de aanvraag om indexering van de watertarieven goed: reactie van VIVAQUA

Op zijn zitting van woensdag 20 november heeft de Raad van Bestuur van Brugel, de Brusselse regulator, beslist dat de tarieven van VIVAQUA vanaf 1 januari 2020 geïndexeerd mogen worden.

 

Concreet betekent deze indexering een verhoging van de factuur met 2,76 € per jaar en per persoon binnen een gezin met een gemiddeld verbruik van 35 m³/persoon/jaar.

 

VIVAQUA verwelkomt de beslissing van Brugel en herinnert eraan dat de waterprijs in Brussel sinds 2014 bevroren was: hij werd niet verhoogd en evenmin geïndexeerd. De waterprijs in Brussel zal trouwens ook na de indexaanpassing substantieel lager blijven dan die in de twee andere Gewesten van het land.

 

De indexering is een van de maatregelen die bedoeld zijn om VIVAQUA in staat te stellen te blijven investeren in de nodige renovatie van zijn infrastructuren en in het bijzonder die van het rioolnet, waarvan VIVAQUA het beheer in de jaren 2000 heeft overgenomen en dat in zeer slechte staat verkeert. "We zullen ook de hand in eigen boezem steken. In het kader van VIVAnext, ons strategisch plan 2019-2024, zijn we concrete en precieze verbintenissen aangegaan om zowel onze dienstverlening aan de bevolking als onze werkwijze en onze werkprocessen te verbeteren", onderstreept Laurence Bovy, directrice-generaal van VIVAQUA. Het is de bedoeling de nodige investeringen te kunnen doen en tegelijkertijd de stijging van de schuldenlast een halt toe te roepen.

 

Bovendien is VIVAQUA zich er uiteraard van bewust dat een aantal Brusselse gezinnen steeds meer financiële problemen heeft.  Nu al zijn er verschillende maatregelen bedoeld om hulp te bieden aan degenen die het nodig hebben: het sociaal waterfonds dat door de OCMW's wordt beheerd en dat door VIVAQUA wordt gefinancierd ten belope van 1,8 miljoen euro per jaar; de mogelijkheid om de waterfactuur per maand te betalen via Doccle (sinds juli 2018); nieuwe regels voor de toekenning van de afbetalingsplannen (sinds het najaar van 2018); het lektarief (sinds oktober 2019) ...

 

Er ontbreekt echter een structurele maatregel: de invoering van een sociaal tarief, dat automatisch zou worden toegekend. "VIVAQUA pleit voor de invoering van een echt sociaal watertarief, naar het voorbeeld van wat in de energiesector bestaat", zegt Bernard Van Nuffel, voorzitter van de Raad van Bestuur van VIVAQUA. "We zijn blij dat het sociaal tarief opgenomen is in de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering en we hopen dat het op 1 januari 2021 in werking kan treden."

 

 

08/08/2019

Het leidingwater in Brussel is van een uitstekende kwaliteit: het hoeft niet te worden gefiltreerd vóór u ervan drinkt

VIVAQUA wil eraan herinneren dat het drinkwater in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest op alle vlakken voldoet aan de wettelijke drinkbaarheidsnormen die door de drie Belgische gewesten en de Belgische federale staat worden opgelegd en die trouwens strenger zijn dan de Europese normen. Het leidingwater hoeft dus niet te worden gefiltreerd vóór u ervan drinkt.

 

In een artikel dat op dinsdag 6 augustus 2019 in de pers is verschenen, staat dat 'het leidingwater in Brussel slecht is. Het moet worden gefiltreerd [...]'. Dit zou nodig zijn om het chloor en het ijzer dat het bevat te verwijderen.

 

VIVAQUA herhaalt dat het leidingwater in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest volkomen veilig is om te verbruiken en geen voorafgaande filtratie vereist. Het drinkwater voldoet op alle vlakken aan de wettelijke drinkbaarheidsnormen van de Belgische (zowel federale als gewestelijke) en Europese wetgeving. Het chloor- en ijzergehalte zijn lager dan de wettelijk voorgeschreven normen.

 

Bovendien attesteert het laboratorium van VIVAQUA (ISO 17025 geaccrediteerd en door Belac gecertificeerd) voortdurend de kwaliteit van het geleverde water en controleert het de drinkbaarheid van het gedistribueerde water. Het laboratorium analyseert alle wettelijk vereiste parameters en dus ook het chloor- en ijzergehalte.

 

VIVAQUA voegt aan het water het strikt noodzakelijke minimum aan chloor toe om de desinfectie ervan tijdens het transport in de leidingen te garanderen. Dit voorkomt elke bacteriële besmetting, waardoor verbruikers over volkomen veilig water kunnen beschikken.

 

Deze dosis wordt tot het strikte minimum beperkt: een liter drinkwater mag maximaal een kwart milligram chloor bevatten, m.a.w. een zeer lage dosis en zonder gevaar voor de gezondheid.

 

IJzer is van nature aanwezig in heel wat grondwater dat bij de drinkwaterproductie in België wordt gebruikt.

 

VIVAQUA wil er daarom op wijzen dat leidingwater perfect gezond en goedkoop is en dat het niet vooraf hoeft te worden gefiltreerd om het te mogen drinken.

 

8/7/2019

Zware metalen in het leidingwater in de kazernes van de Federale Politie: verduidelijking door VIVAQUA

 

De media berichten vandaag over grote concentraties zware metalen (zoals lood) die werden vastgesteld bij de analyse van stalen leidingwater in drie gebouwen van de Federale Politie in Brussel.

 

In die context wil VIVAQUA, de Brusselse watermaatschappij, benadrukken dat deze 'verontreiniging' te wijten is aan de binneninstallaties die nog uit loden buizen zouden bestaan. Deze installaties vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De monsternemingen aan de meters hebben bevestigd dat het water dat VIVAQUA levert tot aan de betrokken gebouwen al de normen inzake drinkbaarheid respecteert.

 

Wat het openbare distributienet betreft, wil VIVAQUA eraan herinneren dat er op het grondgebied van het Brusselse Gewest geen loden leidingen liggen. Wat de vertakkingen betreft (de verbindingen tussen de gebouwen en het distributienet), heeft VIVAQUA tussen 2003 en 2009 een campagne voor de structurele verwijdering van loden vertakkingen gevoerd, waarbij per jaar ongeveer 6 000 dergelijke vertakkingen werden vervangen. Sindsdien vervangt VIVAQUA de resterende vertakkingen die tijdens de structurele campagne niet werden aangepakt. In totaal werden er zo 46 558 loden vertakkingen vervangen sinds het begin van de campagne (cijfer van 2018).

 

18/03/2019

De tunnelboormachine Petra, die het regenwaterbekken Grootveld graaft, wordt op 24 maart 2019 gedoopt.

 

Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen nodigt VIVAQUA u graag uit op de doopceremonie van de tunnelboormachine Petra in het bijzijn van Céline Fremault, de Brusselse minister van Leefmilieu, Benoît Cerexhe, de burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, en Bernard Van Nuffel, voorzitter van VIVAQUA.

 

Deze tunnelboormachine zal onder de Grootveldlaan (Sint-Pieters-Woluwe) een regenwaterbekken graven met een lengte van 377 meter en een diameter van 5,2 meter.


Dankzij dit indrukwekkende kunstwerk zullen de overstromingsproblemen kunnen worden ingedijkt waarmee de vallei van de Struykbeek regelmatig te kampen heeft.

 

Afspraak op 24 maart om 11.30 uur op de hoek van de Grootveldlaan en het Herendal.

De doopceremonie wordt gevolgd door een drankje en een bezoek aan het werkterrein.

 

20/02/2019
VIVAQUA vernieuwt haar beheersorganen in het vooruitzicht van een cruciaal jaar 

Op woensdag 20 februari vernieuwde de Algemene Vergadering (AV) van VIVAQUA de samenstelling van de Raad van Bestuur ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober jl.


Traditioneel gezien vindt de AV plaats op de 1ste donderdag van de maand juni. VIVAQUA heeft de vernieuwing van haar beheersorganen versneld willen doorvoeren om de nieuwe mandatarissen toe te laten zich zo snel mogelijk in te schrijven in het proces van het strategische plan VIVAnext. VIVAnext zal bepalend zijn voor de toekomst van VIVAQUA: voor de periode 2019-2024 zullen 6 strategische en te realiseren doelstellingen worden vastgelegd en zullen de acties en midden worden bepaald om dit te bereiken. 


De Algemene Vergadering heeft de 29 leden van de Raad van Bestuur aangeduid – 21 mannen en 8 vrouwen – die voortaan zullen belast zijn met het besturen en het controleren van het bedrijf. 


Daaropvolgend heeft de nieuwe Raad van Bestuur de 7 leden van het Uitvoerend Comité, de Voorzitter en de Ondervoorzitter aangeduid. 


Het Voorzitterschap zal worden waargenomen door Bernard van Nuffel (Jette). Mr. Van Nuffel, reeds bestuurder van VIVAQUA tijdens de vorige legislatuur, heeft een lange ervaring op het vlak van urbanisme en openbare werken. Hij is architect van opleiding en gepassioneerd door stadsecologie. Guy Wilmart (Anderlecht), oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van Sibelga, zal het Ondervoorzitterschap op zich nemen.


De andere leden van het Uitvoerend Comité zijn Jonathan Biermann (Ukkel), Vanessa Loodts (Schaarbeek), Cathy Marcus (Sint-Gillis), Vincent Molenberg (Oudergem) en Marc Vande Weyer (Sint-Agatha-Berchem). 


Ook het Auditcomité – 3 leden van de Raad van Bestuur en 2 onafhankelijke experten – en  het Remuneratiecomité – 5 leden van de Raad van Bestuur – werden vernieuwd. 


Nieuwe bestuurders vervoegen VIVAQUA en anderen verlaten het bedrijf…. VIVAQUA wil hen hartelijk bedanken voor hun werk van de afgelopen jaren dat steeds collegiaal was en in het belang van het bedrijf. 


In het bijzonder wil VIVAQUA Faouzia Hariche bedanken, die het Voorzitterschap overnam in moeilijke omstandigheden in de herfst van 2017. Mevrouw Hariche is erin geslaagd om twee dossiers die heel belangrijk waren voor de toekomst van het bedrijf tot een goed einde te brengen: de fusie van HYDROBRU en VIVAQUA en de uittreding van de Vlaamse gemeenten. Ze heeft ook bijgedragen tot de opstart van de strategische denkoefening VIVAnext en tot de hervorming van het interne bestuur van het bedrijf. 

 

 

 

19/12/2018
Lek in Molenbeek hersteld

Tussen 6 en 7 uur vanochtend stelde de wachtdienst van VIVAQUA een grote drukdaling vast in de wijk Ribaucourt in Sint-Jans-Molenbeek. Een ploeg van de wachtdienst is onmiddellijk ter plaatse gegaan, want we vermoedden een groot lek (een drukdaling is vaak een teken aan de wand).

 

Op het wegdek was geen water zichtbaar; dit moet zijn weg ondergronds hebben gebaand en moet zo in het riool zijn gestroomd.

 

Onze interventieploegen reageren snel en vervangen 3 meter leidingen om het lek te herstellen. Om 14.00 uur wordt de watervoorziening hersteld.

 

Het riool nabij het lek is ingezakt over een lengte van 3 meter. Deze week zal een tijdelijke herstelling worden uitgevoerd en zal de weg worden opgevuld. Om de impact van deze werkzaamheden op het verkeer te beperken, zal de definitieve herstelling volgend jaar worden uitgevoerd, in coördinatie met een andere van onze werven in een nabijgelegen straat.

 

 

19/12/2018
Lek in Molenbeek: snelle interventie door de ploegen van VIVAQUA

Tussen 6 en 7 uur vanochtend stelde de wachtdienst van VIVAQUA een grote drukdaling vast in de wijk Ribaucourt in Sint-Jans-Molenbeek. Een ploeg van de wachtdienst is onmiddellijk ter plaatse gegaan, want we vermoedden een groot lek (een drukdaling is vaak een teken aan de wand).

 

Na onderzoek heeft onze ploeg de zone in kwestie afgebakend.

 

Daarbij moet worden gemeld dat er op het wegdek geen water zichtbaar was; dit moet zijn weg ondergronds hebben gebaand en moet zo in het riool zijn gestroomd. In de toegangsschachten van de riolen ontdekten we immers een grote toevloed 'schoon' water.

 

Momenteel zijn onze interventieploegen ter plaatse. Allereerst moeten de technici de leiding in kwestie isoleren (sommige omwonenden zullen dus een tijdje - zo kort mogelijk - zonder water zitten), het lek precies lokaliseren en het herstellen. VIVAQUA zal daarna de riolen inspecteren om de impact van dit lek op het rioolnet te evalueren.

 

VIVAQUA doet er alles aan om de watervoorziening van alle gezinnen zo vlug mogelijk te herstellen.

 

 

03-07-2018
VIVAQUA biedt een maandelijkse facturering aan …

Sinds 2 juli kunnen de VIVAQUA-klanten een maandelijkse waterfactuur ontvangen via het elektronische platform Doccle. Een praktisch, gemakkelijk en gratis systeem dat tegemoetkomt aan de wensen van de burgers.
 
De meeste VIVAQUA-klanten ontvangen een jaarlijkse waterfactuur die soms zwaar weegt op hun budget. Steeds meer van hen wenden zich trouwens tot VIVAQUA om afbetalingsplannen te verkrijgen. Door maandelijks online via Doccle een voorschotfactuur te betalen, zullen ze voortaan de kosten voor hun waterverbruik kunnen opsplitsen zonder dat ze daarvoor een beroep hoeven te doen op de Klantendienst en zal het budgetbeheer worden vereenvoudigd.
 
Maandelijks papieren facturen verzenden aan de 353 897 Brusselse abonnees vormt een aanzienlijke meerprijs. Het aanbieden van een maandelijkse facturering zonder verhoging van de beheerkosten kon dus enkel door over te stappen op elektronische facturen. VIVAQUA heeft besloten zich aan te sluiten bij de coöperatieve vennootschap Doccle. Het systeem is eenvoudig: in enkele klikken maakt de klant op het Doccle-platform een account aan, waarna hij zijn facturen kan raadplegen, bewaren en betalen, of hij nu thuis, op kantoor of onderweg is.
 
Elke klant zal per e-mail of door een bij de factuur gevoegde flyer op de hoogte worden gebracht van deze nieuwe betalingsmogelijkheid. In de hoofdzetel van VIVAQUA werd een tablet-pc geplaatst: de bezoekers kunnen zich dus onmiddellijk inschrijven en indien nodig vragen stellen.
 
De waterprijs in het Brusselse Gewest
In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is er sinds 2005 een solidaire tarifering van toepassing. Het tarief per m³ wordt vastgelegd per verbruiksschijf (vier schijven: vitaal, sociaal, normaal en comfort) naargelang van het aantal personen waaruit het gezin bestaat. Hoe hoger de schijf, hoe hoger het tarief.De Brusselse residentiële klanten betalen gemiddeld 3,24 euro per kubieke meter water. Deze prijs omvat de distributie van drinkwater, de gemeentelijke sanering (het beheer van het rioolnet) en de gewestelijke sanering (gestort aan de BMWB).
 
Voor een gezin van twee personen bedraagt de prijs van de factuur dus 226,8 euro per jaar voor een verbruik van 70 m³ + 25,23 euro voor de abonnementsvergoeding.
In het Brusselse Gewest is de waterprijs sinds 2014 niet gestegen (en ook niet geïndexeerd). 
 
Om de mensen in precaire omstandigheden te helpen, wordt van elke gefactureerde m³ een bedrag van 0,03 euro afgehouden om een sociaal fonds te stijven dat wordt beheerd door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
 

 

 

 

 

9 maart 2018

Lek Stokkelsesteenweg: VIVAQUA gaat tot het gaatje om de toestand te herstellen.

Ingevolge een lek op het distributienet is de Stokkelsesteenweg in Sint-Lambrechts-Woluwe afgesloten voor het verkeer. Het lek is al gedicht en de waterdistributie werd hersteld. VIVAQUA is momenteel bezig met de reparatie van het wegdek, zodat de toestand snel kan worden genormaliseerd.

Onder de Stokkelsesteenweg in Sint-Lambrechts-Woluwe werd op 7 maart 2018 een lek op het distributienet vastgesteld en dezelfde dag nog hersteld. De watertoevoer in de wijk was vanaf woensdag weer normaal. Op 8 maart zou worden gestart met de herstelling van het wegdek, maar door de hevige regenval werden de werken tot vrijdag 9 maart uitgesteld.

Bij een grondige inspectie van het werkterrein hebben de technische ploegen van VIVAQUA een grote uitholling onder de rijweg vastgesteld; omdat een stuk van 5 bij 5 meter (en 1,30 meter diep) moet worden hersteld, heeft de gemeente de rijweg afgesloten voor het verkeer. De stabiliteit van de gebouwen in de buurt van het gebouw is wel niet in gevaar. Het rioolnet deelde niet in de brokken en werkt normaal.

VIVAQUA werkt ononderbroken voort om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. De werken zullen ongeveer een week in beslag nemen. 

 

 

8 maart 2018

VIVAQUA biedt hulp aan het collectief ‘La voix des sans-papiers’ in Vorst

VIVAQUA is op de hoogte van de precaire situatie van de leden van het collectief 'La voix des sans-papiers’, die onlangs een internaat in Vorst hebben gekraakt. Sinds dinsdag is er in een deel van het gebouw immers geen water meer.

Er werd geen enkel lek vastgesteld op het openbaar distributienet. VIVAQUA is dan ook niet verantwoordelijk voor de onderbreking van de watertoevoer. Om de nood te lenigen, zal VIVAQUA vandaag nog een standpijp met stromend water in de straat installeren, zolang het probleem (in het privédomein) niet is opgelost.

VIVAQUA werkt samen met het gemeentebestuur van Vorst. 

 

 

5 januari 2018

Groen licht voor de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit VIVAQUA

'Ongegronde claim' - Dit is de uitspraak van de rechtbank van koophandel in verband met de rechtsvordering van Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe om de uittreding van de 15 Vlaamse gemeenten-vennoten uit VIVAQUA op te schorten.

Op 29 september 2017 heeft de Algemene Vergadering van VIVAQUA de uittreding van de 15 Vlaamse gemeenten-vennoten goedgekeurd. Begin december hebben Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe twee beroepen aangetekend tegen deze beslissing: er werd een rechtsvordering ingesteld bij de Raad van State en een andere bij de rechtbank van koophandel van Brussel.

Op 4 januari 2018 heeft de rechtbank van koophandel de claim van beide gemeenten ongegrond verklaard. Met dit vonnis, op grond waarvan de rechtbank van koophandel zich bevoegd verklaart, zou de rechtsvordering bij de Raad van State automatisch moeten worden vernietigd. De Raad van State mag zich immers niet uitspreken over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van een andere rechtbank behoren.

Faouzia Hariche, de voorzitster van VIVAQUA, verheugt zich over deze beslissing. 'Met deze beslissing kunnen we, enerzijds, in alle rust voortgaan met de overdracht van de activiteiten naar de nieuwe operatoren die de Vlaamse gemeenten hebben gekozen en, anderzijds, zoals gepland, de fusie door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA afwerken, waardoor een coherent en doeltreffend waterbeleid voor de Brusselse burgers zal kunnen worden gevoerd.'

 

28 december 2017

Grondverzakking in Jette - VIVAQUA begint met de herstellingswerken

Op dinsdag 26 december 2017, aan het einde van de namiddag, is er een kleine wegverzakking ontstaan in Jette, in de Leopold I-straat, op de hoek met de Pannenhuisstraat. Na verschillende inspecties hebben de technische diensten van VIVAQUA vastgesteld dat het gat, met een diameter van ongeveer 1 m en een diepte van 1 m, te wijten is aan een slechte aansluiting op het riool van een naburig gebouw en een straatkolk.


De herstellingswerken zijn vandaag donderdag 28 december van start gegaan en zouden enkele dagen moeten duren. De straat zal dan opnieuw voor het verkeer worden opengesteld, maar de definitieve herstelling van de asfaltbekleding zal pas kunnen na 8 januari, wanneer de leveranciers volledig operationeel zullen zijn.

 

 

6 november 2017

Het water van VIVAQUA is in Vlaanderen niet goedkoper dan in Brussel


De 15 Vlaams-Brabantse gemeenten-vennoten van VIVAQUA hebben besloten om de intercommunale op 1 januari 2018 te verlaten. Toch blijft VIVAQUA in die 15 gemeenten tot 2036 de exclusieve leverancier van water in 't groot.
Nog op 1 januari 2018 fusioneren VIVAQUA en HYDROBRU, de twee operatoren die in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk zijn voor de drinkwaterdistributie en de afvalwatersanering. VIVAQUA wordt dan een allesomvattende operator die het water rechtstreeks levert aan de Brusselse gezinnen.

 

Een goede overeenkomst voor VIVAQUA
De 15 Vlaams-Brabantse gemeenten-vennoten mochten VIVAQUA verlaten op voorwaarde dat VIVAQUA op hun grondgebied gedurende 18 jaar de enige leverancier bleef van water in 't groot, tegen een vaste prijs van 0,63 euro/m³ - wat overeenstemt met het tarief dat aan Farys wordt aangerekend. 18 jaar komt overeen met 3 gemeentelijke legislaturen en de maximale termijn van de verbintenis die een gemeente in Vlaanderen mag aangaan met een intercommunale.
Dit exclusiviteitscontract voor waterlevering, tegen een bepaalde prijs, voor een constant volume en gedurende een lange periode geeft VIVAQUA de kans om een aanzienlijk deel van zijn omzet veilig te stellen, ondanks het vertrek van de 15 Vlaamse gemeenten uit de rand.
De Raad van Bestuur van VIVAQUA heeft dat akkoord met de Vlaamse gemeenten in mei 2017 unaniem goedgekeurd.
In december 2016 werd ook een ander idee overwogen: VIVAQUA zou bij voorkeur de leverancier blijven in de 15 Vlaamse gemeenten, op voorwaarde dat de marktprijs mocht worden aangerekend. Dit idee, dat uiteindelijk werd verworpen, voorzag niet in een gewaarborgd volume noch in een minimale levering.

 

Waarom is er een lager tarief in Vlaanderen?
Het tarief dat VIVAQUA momenteel in Vlaanderen toepast voor de verkoop van water in 't groot aan zijn institutionele klanten (HYDROBRU, Farys, De Watergroep, SWDE, CILE, IECBW) bedraagt zo'n 0,80 euro/m³.
Vanaf 1 januari 2018 voldoet VIVAQUA exclusief aan de behoeften aan drinkwater op het grondgebied van de 15 Vlaams-Brabantse gemeenten tegen de vaste prijs van 0,63 euro/m³, ongeacht de toekomstige operator die deze gemeenten kiezen.
Dit tarief is het gevolg van het contract dat in 2012 werd onderhandeld en afgesloten door de vorige Algemene Directie van VIVAQUA met de Vlaamse intercommunale Farys en leidt tot een daling van de prijs van ongeveer 0,20 euro/m³ vanaf 1 januari 2019, of een tarief van 0,63 euro/m³ en dit voor een periode van 30 jaar. Het spreekt dan ook vanzelf dat hetzelfde tarief zou worden toegepast in het nieuwe leveringscontract met de Vlaamse gemeenten die de intercommunale verlaten.

 

Het water van VIVAQUA zal niet duurder worden verkocht aan zijn gemeenten-vennoten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Op 1 januari 2018 is de fusie door overneming van HYDROBRU (huidige klant van VIVAQUA in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) door VIVAQUA een feit. Op het Brusselse grondgebied zal er dus geen verkoop van water in 't groot meer plaatshebben, omdat VIVAQUA de enige en allesomvattende operator zal zijn die het water direct aan de Brusselse eindverbruiker zal verkopen.


In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is het water voor de eindverbruiker opmerkelijk minder duur dan in de andere gewesten van het land.
Bij eenzelfde verbruik betaalt een Vlaams of Waals gezin tussen 20 en 57 % meer dan een Brussels gezin.
Sinds 2014 werd de prijs van het water in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest niet meer aangepast of geïndexeerd.
Bovendien zal de uittreding van de Vlaamse gemeenten uit de rand geen invloed hebben op de prijs van het water voor de Brusselse gezinnen. Integendeel, deze onderhandeling heeft het mogelijk gemaakt voor een compensatie voor de uittreding van de 15 aandeelhouders-gemeenten te zorgen, waardoor de situatie van VIVAQUA niet zal verzwakken. 

 

2017 - Gemiddelde prijs per m³ voor een gezin van twee personen dat 72 m³ per jaar verbruikt (incl. btw)
BHG             3,65 euro/m³           % verschil met de prijs in het Brusselse Hoodfstedelijk Gewest
IWVB*          5,28 euro/m³            +45 %
Antwerpen   4,39 euro/m³            +20 %
Gent             5,37 euro/m³            +47 %
Namen         5,50 euro/m³            +51 %
Luik              5,72 euro/m³            +57 %
* Vlaamse gemeenten in de Brusselse rand

 

Op 1 januari 2018 zal het water in de Brusselse rand nog altijd ongeveer 30 % duurder zijn dan in Brussel zelf, waar de prijs ongewijzigd blijft.

 

 

 

20 september 2017

Transparantie en goed bestuur: VIVAQUA boekt vooruitgang  

De Raad van Bestuur van VIVAQUA, die op 20 september 2017 is bijeengekomen, voorgezeten door Faouzia Hariche, heeft kennisgenomen van de eisen van de gemeente Schaarbeek. De gemeente wil immers slechts op een aantal voorwaarden instemmen met de uittreding van de Vlaamse gemeenten en met de fusie HYDROBRU/VIVAQUA. Die punten zullen worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van VIVAQUA die op 29 september 2017 in buitengewone zitting bijeenkomt.      

 

De Raad van Bestuur wenst te benadrukken dat al gevolg werd gegeven aan een aantal van die eisen. Sinds april 2017 zijn de mandaten die ambtenaars van VIVAQUA in het kader van hun functie uitoefenen immers onbezoldigd.  
In mei heeft de Raad van Zaakvoerders van VIVAQUA de vzw Guberna, die bekendstaat voor haar expertise in goed openbaar bestuur, ermee belast de intercommunale bij te staan met de oprichting, op korte termijn, van een dienst en een comité 'interne audit'. Ten laatste op 15 november wordt er een verslag verwacht.
De nieuwe Financiële en Commerciële Directie werkt overigens al een aantal weken aan de invoering van een analytische boekhouding.   
VIVAQUA heeft daarnaast een aantal beslissingen genomen om zijn structuren te vereenvoudigen: de afschaffing van het College van Commissarissen vanaf 1 januari 2017, de ontbinding van zijn dochtermaatschappij Vivaqua Consult in april 2017 en de fusie VIVAQUA/HYDROBRU op 1 januari 2018. 

 

Wat de transparantie van de vergoedingen betreft, staan in het activiteitsverslag 2016 van VIVAQUA, dat werd goedgekeurd door de RvB op zijn zitting van 26 april 2017, voor het eerst de vergoedingen en voordelen vermeld van de bestuurders, de zaakvoerders en de leden van de gewestelijke overlegcomités. Sinds 1 april 2017 zien de zaakvoerders af van hun zitpenningen voor de Raad van Bestuur. Wat de toekomst betreft, is het wachten op de beslissingen die op gewestelijk niveau zullen worden genomen om het bedrag van de vergoedingen en zitpenningen van de zaakvoerders en de bestuurders te herzien.

 

Daarnaast zal in het activiteitsverslag 2017 van VIVAQUA een overzicht worden gegeven van de bezoldiging en de voordelen van de directrice-generaal van VIVAQUA. Met toepassing van de statutaire regels die al van kracht waren vóór haar aanwerving bij VIVAQUA, bedraagt die bezoldiging 249 298 euro bruto/jaar, vakantiegeld en eindejaarspremie inbegrepen.     

Wat de andere eisen van Schaarbeek betreft, wil de Raad van Bestuur van VIVAQUA deze bespreken, maar is hij niet bevoegd om dergelijke beslissingen te nemen. Deze eisen betreffen immers de werking en organisatie van de toekomstige gefuseerde entiteit en vragen om een wijziging van de statuten en een beslissing van de beheersorganen van de gefuseerde entiteit, wanneer deze zijn opgericht, begin 2018.   

 

 

10 september

Verzakking Leuvensesteenweg: de werken vorderen goed…

Ter hoogte van de nummers 197 tot 209 is de aanvulling tot 1,20 meter onder het wegdek gebeurd. De stabiliteit van de huizen met huisnummer 203 tot 209 is in orde bevonden door de experts. VIVAQUA zorgt in die huizen voor de drinkwatervoorziening via soepele buizen zodat de inwoners vanavond kunnen terugkeren naar hun huizen. De toegang tot die huizen zal opnieuw mogelijk zijn.

Het objectief van VIVAQUA is voor morgenmiddag de drinkwatervoorziening terug te herstellen voor de huizen met huisnummers 197, 199 en 201 waarvan de stabiliteit nog bevestigd moet worden.

Alle bewoners zouden morgenavond naar huis moeten kunnen terugkeren en opnieuw moeten beschikken over drinkwater.

 

9 september

Verzakking Leuvensesteenweg – de aanvullingen zijn bezig

Ondanks het slechte weer gaan de werken op de Leuvensesteenweg gewoon door. De stukken asfalt worden weggehaald, en de aanvulling tot op 1m20 onder het niveau van het wegdek zorgt voor een stabilisatie van het terrein ter hoogte van de nummers 197 tot 209. De instabiele situatie van het terrein noodzaakt een voorzichtige aanpak.

 

Bovendien worden de expertisewerkzaamheden voorgezet om de oorzaken en de verantwoordelijkheden te bepalen. Zonder het resultaat hiervan af te wachten kunnen de personen die schade hebben geleden hun verzekeringmaatschappij en de dienst verzekeringen van VIVAQUA contacteren (ass-verz@vivaqua.be). In ieder geval zal onze dienst verzekeringen tussenpersoon spelen om de administratieve formaliteiten van de bewoners te vergemakkelijken.

 

8 september 2017

Leuvensesteenweg in Brussel: alle hens aan dek voor de ploegen van VIVAQUA

Door de slechte weersvoorspellingen heeft VIVAQUA afgelopen nacht samengewerkt met de Civiele Bescherming om zandzakjes te plaatsen over de Leuvensesteenweg, opwaarts van de twee verzakkingen, om verdere schade te voorkomen.

 

De inspecties van deze ochtend door onze ploegen hebben aangetoond dat er geen andere lekken op het distributienet waren in die wijk en dat het rioolnet operationeel was.

 

De stabiliteit van de gebouwen werd begin deze namiddag bevestigd door de deskundigen aangesteld door Brussel Mobiliteit en de gemeente. De ploegen hebben de drinkwatertoevoer van de nummers 209 tot 221 al hersteld. Voor de bewoners van de nummers 197 tot 2017 - daar waar het asfalt is ingestort en de gas- en stroomtoevoer ook is onderbroken - zal VIVAQUA snel een voorlopige voorziening installeren om de waterlevering te garanderen.

 

Voor de herstelling van de leiding van 300 mm die het heeft begeven, heeft VIVAQUA al een aannemer in de arm genomen om de zone uit te graven en aan te aarden. De nodige stukken zijn al besteld. 

 

7 september 2017 (2)

De ploegen van VIVAQUA staan paraat

 Vandaag heeft zich op de Leuvensesteenweg te Sint-Joost-Ten-Node een verzakking voorgedaan veroorzaakt door een lek op een grote waterleiding. 

 

Onmiddellijk is VIVAQUA ter plaatse gegaan om de schade te evalueren op haar distributie-en rioleringsnet en om zo snel mogelijk met de herstellingen te beginnen. 

 

Op het einde van de namiddag heeft zich een tweede verzakking voorgedaan ter hoogte van de Leuvensesteenweg 205 waardoor de werken dienden stopgezet te worden. Twee arbeiders actief in de werkzone werden hierdoor licht geblesseerd. Deze tweede verzakking noodzaakte om veiligheidsredenen een afsluiting van een andere distributieleiding die de huizen van de Leuvensesteenweg tussen de Wauwermansstraat en de Vanderhoevenstraat voedde. Deze huizen waren sinds deze middag niet meer bewoond na het evacuatiebevel van de burgemeester.  

 

Om de risico’s te evalueren et de interventies te coördineren met de andere nutsmaatschappijen wordt er een vergadering gehouden morgenvroeg om 10u in het gemeentehuis van Sint-Joost-Ten-Node.

 

Sinds donderdagmorgen is VIVAQUA in permanent contact met Infrabel, Elia, Sibelga en de autoriteiten. 

 

VIVAQUA zal deze nacht een toezichtsronde uitvoeren in goede verstandhouding met Sibelga en de politie. 

 

Vanaf morgenvroeg zullen de ploegen van VIVAQUA de riool inspecteren die zich onder de tweede verzakking bevindt. 

 

Zij stellen alles in het werk om voor het weekend de levering van drinkwater in de getroffen huizen opnieuw te herstellen.

 

VIVAQUA heeft alle nodige ploegen gemobiliseerd om de herstellingen vanaf dit weekend te hervatten en zo snel mogelijk de normale toestand te herstellen. 

 

 

7 september 2017

Verzakking Leuvensesteenweg: de ploegen van VIVAQUA zullen de klok rond werken

Naar aanleiding van de breuk van een grote drinkwaterleiding (300 m diameter) heeft er zich vanochtend, donderdag 7 september 2017, een verzakking voorgedaan op de hoek van de Leuvensesteenweg en de Clovislaan in Sint-Joost-ten-Node. 

 

De technische ploeg van VIVAQUA is ter plaatse: ze heeft de leiding geïsoleerd en zoekt nu naar de oorsprong van het lek.

 

Dit lek heeft tevens het treinverkeer verstoord: de sporen zitten onder de modder tussen de stations Brussel-Noord en Brussel-Schuman. VIVAQUA staat permanent in contact met Infrabel om de situatie op de voet te volgen.

 

De ploegen van VIVAQUA zullen dag en nacht werken om het incident zo snel mogelijk af te sluiten. 

 

2 juni 2017

Fusie VIVAQUA en HYDROBRU: groen licht

Niets staat de fusie van de twee Brusselse waterintercommunales nog in de weg: het Brussels parlement heeft op vrijdag 2 juni de wijziging van de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid goedgekeurd.


De fusie door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA was oorspronkelijk voor eind 2016 gepland, maar moest worden uitgesteld, omdat niet was voldaan aan een van de opschortende voorwaarden. Het Vlaams parlement had immers een motie van belangenconflict ingediend om een aantal Vlaamse gemeenten te steunen die uit VIVAQUA wilden treden. Het Brussels parlement had bijgevolg niet kunnen stemmen over de wijziging van de ordonnantie tot opstelling van een kader voor het waterbeleid (KOW).

 

Vorige week heeft de Raad van Bestuur van VIVAQUA dan de intentieverklaring goedgekeurd die de uittreding van de Vlaamse gemeenten regelt, waardoor er schot in de zaak kwam. Het Brussels parlement heeft op vrijdag 2 juni dus de KOW kunnen goedkeuren en op die manier de laatste hindernis voor de fusie weggenomen.

 

Tot nu was HYDROBRU verantwoordelijk voor de waterdistributie en het beheer van het rioolnet in het Brusselse Gewest en vertrouwde het de uitvoering van al zijn activiteiten toe aan VIVAQUA. Na de fusie verdwijnt HYDROBRU dus. Zijn volledige patrimonium zal worden overgedragen aan VIVAQUA, dat de enige intercommunale wordt van de Brusselse watersector. 

 

Deze fusie zal geen enkele impact hebben op het personeel van de twee intercommunales, aangezien de drie HYDROBRU-medewerkers in de VIVAQUA-ploegen worden opgenomen.

 

De fusie zal tot een echte vereenvoudiging van de watersector leiden, want op commercieel en technisch vlak zullen de verbruikers en de gemeenten nog over slechts één aanspreekpunt beschikken. Het feit dat er maar één intercommunale meer is, zal bovendien meer industriële en economische coherentie garanderen alsook een doeltreffender dagelijks beheer van al de activiteiten. En dankzij de boekhoudkundige rationalisatie die eruit voortvloeit, zal de fusie bovendien voor heel wat meer transparantie zorgen op het vlak van de bepaling van de 'reële kostprijs' van het water in het Brusselse Gewest.

 

 

24 mei 2017

Akkoord tussen VIVAQUA en zijn Vlaamse vennoten

De Raad van Bestuur van VIVAQUA heeft zopas de intentieverklaring over de uittreding van Vlaamse gemeenten uit de intercommunale unaniem goedgekeurd.


Sinds de zesde staatshervorming zijn al de activiteiten in verband met de watercyclus volledig gewestelijke materie geworden. Op basis van een samenwerkingsakkoord die de drie gewesten in 2014 hebben afgesloten, kunnen de gemeenten bovendien uit een intercommunale treden als die intercommunale niet onder het toezicht staat van het gewest waartoe die gemeenten behoren. In dit kader hebben meerdere Vlaams-Brabantse gemeenten-vennoten van VIVAQUA te kennen gegeven dat ze de intercommunale willen verlaten.

 

De besprekingen die de voorbije weken werden gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Vlaamse vennoten in kwestie en VIVAQUA hebben geleid tot een intentieverklaring waarin de uittredingsbepalingen worden vastgelegd. Deze intentieverklaring werd op woensdag 24 mei bekrachtigd door de Raad van Bestuur van VIVAQUA en zal, in de komende weken ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten-vennoten. 

Met dit akkoord en in het belang van de betrokken klanten hebben beide partijen erop toegezien dat bij de overdracht van de activiteiten op 1 januari 2018 de continuïteit van die activiteiten zo goed mogelijk wordt gevrijwaard. Zo zullen het personeel dat vandaag wordt ingezet voor de activiteiten in de Vlaamse gemeenten, de infrastructuur en het materieel worden overgedragen aan de entiteit die door elk gemeente wordt aangewezen om de waterdistributie op haar grondgebied te verzorgen. Een aantal van die gemeenten heeft zich nu al uitgesproken voor het onderzoek van de oprichting van een nieuwe intercommunale in Vlaams-Brabant.  

 

In het akkoord is ook opgenomen dat VIVAQUA gedurende 18 jaar water blijft leveren aan de Vlaamse gemeenten. 

 

Tot slot verbinden de Vlaamse gemeenten er zich met dit akkoord toe om zich niet meer te verzetten tegen de fusie tussen VIVAQUA en HYDROBRU, die een grote stap is in de vereenvoudiging van de Brusselse watersector. 

 

 

 

22 maart 2017

Duik in de wereld van het Brusselse water ...

Ter gelegenheid van de Waterdagen nodigt VIVAQUA u uit om twee ongewone plaatsen te ontdekken die gewoonlijk niet toegankelijk zijn voor het publiek: het reservoir van Bosvoorde en dat van Callois. VIVAQUA stelt u eveneens voor om aan de hand van foto's de tocht te volgen van de tunnelboormachine U-Tube, die in Ukkel een regenwaterbekken van 1 300 meter 'graaft'. 

 

Bezoek aan het reservoir van Bosvoorde en dat van Callois
Waar wordt het drinkwater verzameld vóór het bij u uit de kraan stroomt? Al sinds zijn oprichting verkiest VIVAQUA om het geproduceerde water op te slaan in reservoirs, die een heel wat grotere opslagcapaciteit hebben dan watertorens. Zondag zijn twee reservoirs uitzonderlijk open voor het publiek: het oudste en het jongste van de hand van VIVAQUA.

 

Het reservoir van Bosvoorde werd opgetrokken tussen 1898 en 1903 en is daarmee het oudste dat VIVAQUA heeft gebouwd. Met de naam is wel iets vreemds aan de hand, want het 'reservoir van Bosvoorde' ligt eigenlijk op het grondgebied van Ukkel (in het Zoniënwoud) en voorziet de gemeente Watermaal-Bosvoorde ook niet van water. Het water in het reservoir van Bosvoorde is bestemd voor de wijken van het Brusselse Gewest op een hoogte van 20 tot 70 meter ... 
Op 26 maart, van 11 tot 17 uur, Vergaarbakweg 1 te 1180 Brussel

 

Vanuit de lucht gezien, bestaat het reservoir van Callois uit twee enorme ronde constructies, omgeven door groen ... Met een inhoud van 120 000 m³ is het reservoir van Callois het grootste reservoir van VIVAQUA. Het reservoir, dat in 1981 in gebruik werd genomen, bevindt zich op een hoogte van 162,5 meter en bevoorraadt de hoogstgelegen wijken van het Brusselse Gewest. Het bestaat uit twee reservoirs die ieder twee boven elkaar gelegen compartimenten omvatten: een ondergronds (36 000 m³/compartiment) en een bovengronds (24 000 m³/compartiment). 
Op 26 maart, van 11 tot 17 uur, chaussée de Charleroi/chemin de la Maison du Roi te 1420 Braine-l’Alleud


Fototentoonstelling over de bouw van het regenwaterbekken van de Ukkelbeek
Om de problemen in verband met de overstromingen in de vallei van de Ukkelbeek in te dijken, bouwt VIVAQUA een tubulair regenwaterbekken onder de Stallestraat, de De Frélaan en de Brugmannlaan. Om de hinder van de werken voor de omwonenden en de mobiliteit te beperken, heeft VIVAQUA geopteerd voor een spectaculaire techniek: het bekken wordt 'gegraven' met een tunnelboormachine, die de naam U-Tube meekreeg. Het regenwaterbekken van de Ukkelbeek wordt 1 300 meter lang, met een diameter van 4,66 meter. Een technisch hoogstandje!
Van 20 tot en met 26 maart, van 11 tot 17 uur, in de Dekenij, Dekenijstraat 102 1180 Brussel - foto's Laurie Dieffembacq 

 

 

21 december 2016

Laurence Bovy wordt de toekomstige directeur-generaal van VIVAQUA

Op 21 december 2016 heeft de Raad van Bestuur van VIVAQUA Laurence Bovy aangewezen als directeur-generaal ter vervanging van Christiane Franck, de huidige directeur-generaal, die eind februari 2017 met pensioen gaat.


De Raad van Bestuur wenst enkele toelichtingen te geven over de selectieprocedure die tot de benoeming van mevrouw Bovy heeft geleid. Headhunter Egon Zehnder werd gevraagd een shortlist van drie kandidaten voor te stellen. In het kader van de laatste selectiefase eindigde mevrouw Bovy eerste van een mondeling examen dat de drie kandidaten moesten afleggen vóór een externe examencommissie. De Raad van Bestuur heeft het standpunt van de externe examencommissie gevolgd, met 15 stemmen 'voor', 8 stemmen 'tegen' en 2 onthoudingen. De politieke verantwoordelijken voor VIVAQUA  zijn op geen enkel moment tussengekomen in de evaluatie van de kandidaten en de Raad van Bestuur was het eens met de procedure en haar transparante karakter alvorens zich uit te spreken.

 

 

6 december 2016
Een nieuw regenwaterbekken voor de vallei van de Ukkelbeek

Op dinsdag 6 december 2016 hebben minister Céline Fremault, de burgemeester van Ukkel Armand De Decker en de voorzitter van VIVAQUA Yvan Mayeur de tunnelboormachine gedoopt die het regenwaterbekken in de vallei van de Ukkelbeek zal graven.

 

VIVAQUA zal een regenwaterbekken bouwen dat bij hevige regenval zal dienstdoen als bufferreservoir, waardoor de overstromingen waarmee de vallei van de Ukkelbeek regelmatig te kampen heeft tot het verleden zullen behoren. Deze grootscheepse werken zouden in 2018 klaar moeten zijn. 

 

Kenmerken van dit regenwaterbekken, dat onder de Stallestraat, de De Frélaan en de Brugmannlaan zal lopen? Ten eerste, zijn vorm: een lange buis van 1 300 meter met een diameter van 4,66 meter. Ten tweede, zijn capaciteit: 25 000 m³. Tot slot, de gebruikte techniek: doorpersing met een tunnelboormachine. 

 

Zoals de traditie het wil, hebben mevrouw Fremault en de heren De Decker en Mayeur vandaag, 6 december 2016, de tunnelboormachine gedoopt. Haar naam 'U-Tube' werd voorgesteld door een VIVAQUA-medewerker.

 

"De overstromingsproblemen oplossen vereist steeds een huzarenstukje", aldus Yvan Mayeur, voorzitter van VIVAQUA. "Om de capaciteit van een regenwaterbekken te berekenen, verrichten de deskundigen van het studiebureau van VIVAQUA hydraulische simulaties gebaseerd op de karakteristieken van het rioolnet en op de neerslaggegevens van het KMI. Maar ze houden ook rekening met de stedelijke werkelijkheid. In dit specifieke geval heeft VIVAQUA gekozen voor een vernieuwende oplossing die bijzonder veel rekening houdt met de gebruikers."

 

"De gemeente Ukkel is erg trots dat ze de eerste is om werken van een dergelijke omvang te laten starten," benadrukt Armand De Decker, burgemeester van Ukkel. "Omdat er diep onder de grond wordt gegraven, zal de impact van de werken voor het verkeer, de omwonenden en de handelaars beperkt blijven".

 

Over de overstromingsproblemen zegt Céline Fremault, minister van Leefmilieu, het volgende: "Een aantal regenwaterbekkens, zoals dat van de Ukkelbeek, zijn broodnodig om een antwoord te bieden op de toestanden die het gevolg zijn van de uitdijende steden en de steeds grotere ondoordringbare oppervlaktes. Naast deze klassieke wapens in de strijd tegen de overstromingen probeer ik met mijn kabinet de projectontwikkelaars bewust te maken voor een regenwaterbeheer waarbij er geen regenwater meer in het openbare riool wordt geloosd."

 

Aankomst van de tunnelboormachine U-Tube in Brussel: bekijk de video op onze Facebook pagina

 

 

13 juni 2016

Brussel in de top vijf voor stedelijk waterbeheer op wereldvlak

 

VIVAQUA verheugt zich over het uitstekende resultaat dat Brussel heeft behaald in de internationale studie over de duurzaamheid van het stedelijke waterbeheer! Sterk punt: de kwaliteit van de watergerelateerde dienstverlening.


Wat denkt u van het waterbeheer in Brussel? Volgens de Sustainable Cities Water Index die Arcadis heeft gepubliceerd, staat Brussel op de vijfde plaats, na Rotterdam, Amsterdam, Kopenhagen en Berlijn, maar vóór Toronto, Frankfurt, Sydney, Parijs, New York, Londen, ...

 

Arcadis, een Nederlands adviesbureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving, heeft het duurzame waterbeheer op wereldvlak geanalyseerd. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het Centre for Economics and Business Research in 50 steden in 31 landen, verspreid over de 5 werelddelen.

 

De steden werden geklasseerd naargelang van hun:
-    stabiliteit: aanpassingsvermogen, risicomanagement, watervoorraden, …
-    efficiëntie: kostenbeheersing, behoud van het water voor de toekomstige generaties, instandhouding van de infrastructuren, ...
-    de kwaliteit van de watergerelateerde dienstverlening: waterbehandeling, kwaliteit van het water en van de dienstverlening op het vlak van sanering, ...

 

Brussel, dat met een gemiddelde van 79,8 % de vijfde plaats bekleedt in de algemene rangschikking, staat vierde wat betreft de kwaliteit van de watergerelateerde dienstverlening en zesde in verband met de stabiliteit van de sector.

 

"Ik ben heel trots op dit resultaat," onderstreept  Christiane Franck, directeur-generaal van VIVAQUA, de intercommunale die voor de distributie van drinkwater en het beheer van de rioolnetten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zorgt. "Het is het resultaat van 125 jaar inspanningen om ervoor te zorgen dat er continu kwaliteitsvol en voldoende leidingwater wordt geleverd en om onze kwaliteitsnormen aan de steeds strengere gewestelijke wetgevingen aan te passen."

 

Sustainable Cities Water Index:  https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/which-cities-are-best-placed-to-harness-water-for-future-success/ 

 

 

 

06 juni 2016

VIVAQUA: 2015 in enkele cijfers


Omzet: 292,4 miljoen euro
VIVAQUA heeft onlangs zijn balans voor 2015 voorgesteld. Het jaar is afgesloten met een omzet van 292,4 miljoen euro voor al zijn activiteiten samen: productie en distributie van drinkwater en sanering van afvalwater. 

 

Productie: 135,6 miljoen m³
VIVAQUA is een zuivere intercommunale die actief is in de drie gewesten van het land en drinkwater levert aan ongeveer 2,25 miljoen mensen. In 2015 heeft VIVAQUA 135,6 miljoen m³ water geproduceerd, waarvan 59 % grondwater en 41 % oppervlaktewater. Van de totale productie is zowat 69 miljoen m³ geleverd aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waar VIVAQUA de enige waterleverancier is. 46 miljoen m³ ging naar het Vlaamse Gewest en 17 miljoen m³ naar het Waalse Gewest.


Stabiel verbruik 
Het leidingwaterverbruik van de Belgische gezinnen is het laagste in Europa. In het Brusselse Gewest bedraagt het zo ongeveer 96 liter per dag en per persoon. We zijn ver verwijderd van de 122 liter per dag en per persoon van 2002 ... Doordat de Brusselse bevolking elk jaar met ongeveer 1,5 % toeneemt, blijft het totale verbruik wel stabiel, net als de volumes die VIVAQUA levert.

 

Prijs van het water
Dankzij zijn inspanningen om de kosten te beheersen, heeft VIVAQUA in 2015 de waterverkoopprijs aan zijn intercommunales en gemeenten-klanten op het niveau van 2013 kunnen houden (geen indexering). 
Voor 2016 zal deze prijs voor water in 't groot worden beïnvloed door de beslissing van het Waalse Gewest om de belasting op de winning van water dat tot drinkbaar water kan worden verwerkt, jaarlijks te indexeren. Deze automatische indexering wordt van kracht op 1 januari van elk jaar en gebeurt op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Voor 2016 stijgt de Waalse belasting van 0,0756 euro/m³ naar 0,0769 euro/m³. Deze verhoging van 0,0013 euro/m³ wordt dus doorberekend in de prijs van het water dat VIVAQUA verkoopt aan zijn intercommunales en gemeenten-klanten. Voor 2016 werd de prijs van het water vastgelegd op 0,8207 euro/m³. Bij deze prijs komt, voor de gemeenten en instellingen die door het verdeelnet worden bevoorraad, nog de prijs voor deze dienstverlening (0,0584 euro/m³).

 

10/06/2015

VIVAQUA: 2014 in enkele cijfers

VIVAQUA heeft onlangs zijn balans voor 2014 voorgesteld. Het jaar is afgesloten met een omzet van 321,2 miljoen euro voor al zijn activiteiten samen: productie en distributie van drinkwater en sanering van afvalwater. Dit resultaat komt neer op een stijging van bijna 4%.

 

VIVAQUA is een zuivere intercommunale, die actief is in de drie gewesten van het land en 1 556 medewerkers telt. Het levert drinkwater aan zo'n 2,25 miljoen mensen.

 

In 2014 heeft VIVAQUA 132,4 miljoen m³ water geproduceerd, waarvan 64,4 % grondwater en 35,6 % oppervlaktewater.

 

Van de totale productie is zowat 69 miljoen m³ geleverd aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waar VIVAQUA de enige waterleverancier is. 46 miljoen m³ ging naar het Vlaamse Gewest en 17 miljoen m³ naar het Waalse Gewest.

 

Om zijn opdracht als openbare dienst te vervullen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang tot drinkwater heeft, levert VIVAQUA nog meer inspanningen om zijn kosten te beheersen. Daardoor heeft VIVAQUA in 2014 de verkoopprijs aan zijn intercommunales- en gemeenten-klanten op het niveau van 2013 kunnen houden (geen indexering) en heeft het maatregelen genomen om dit in 2015 ook te kunnen doen.

 

VIVAQUA heeft aan de benchmarking van het EBC (European Benchmarking Co-operation) deelgenomen en die heeft met name gewezen op de onberispelijke kwaliteit van het geleverde water en de betrouwbaarheid van het distributienet dat door het bedrijf wordt beheerd.

 

 

19 maart 2015

Koop een VIVAQUA-karaf en geef Afrikaanse ziekenhuizen drinkbaar water

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag kunt u samen met VIVAQUA ijveren voor de toegang tot water voor iedereen.

 

Om de derdewereldlanden drinkbaar en gezond water te kunnen geven, verkoopt VIVAQUA een nieuwe karaf met een exclusieve tekening van Bernard Yslaire, de bekende Belgische striptekenaar. De volledige opbrengst van de karaffenverkoop gaat naar Artsen Zonder Vakantie (AZV), een ngo die medische missies uitvoert in Afrika. Het ingezamelde geld zal worden gebruikt om waterfilters aan te kopen voor ziekenhuizen en kraamklinieken in Afrika. 

 

De karaffen zijn zowel online, via www.vivaqua.be, als in de hoofdzetel van VIVAQUA (Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel) te koop.

 

Verkoopprijs: 15 euro (5 euro wordt aan Artsen Zonder Vakantie gestort om het water in Afrikaanse ziekenhuizen drinkbaar te maken).

 

Doe iets voor de planeet
Doe iets voor de anderen
Drink leidingwater

 

- - - - - - - - - - 

 

Wie is VIVAQUA? 
VIVAQUA is een intercommunale van de watersector. Zijn activiteiten omvatten de hele watercyclus: productie en distributie van drinkwater, sanering en zuivering van afvalwater. 
In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is VIVAQUA de enige drinkwaterleverancier én de actor in het veld voor alles wat met drinkwaterdistributie en beheer van de rioolnetten te maken heeft. 
www.vivaqua.be


Wat doet Artsen Zonder Vakantie?
Artsen Zonder Vakantie zijn 600 personen - artsen, verpleegkundigen en paramedici - die de gezondheidszorg in Afrika naar een hoger niveau willen tillen. Ze brengen geen noodhulp, maar gaan voor een duurzame oplossing: de uitwisseling van kennis. Elke arts en verpleegkundige van Artsen Zonder Vakantie engageert zich tijdens zijn vakantie om ter plaatse Afrikaanse collega’s aan de operatietafel of aan het bed van de patiënt bij te staan en op te leiden.
www.azv.be 

 

Foto's beschikbaar op
https://share.vivaqua.be/press

 

 

 

11 december 2014

Koop een VIVAQUA-karaf

en geef Afrikaanse ziekenhuizen drinkbaar water

 

Doe iets voor de planeet

Doe iets voor de anderen

Drink leidingwater

 

VIVAQUA voert al lang campagne om leidingwater als drank te promoten. Om dit heerlijke water van uitstekende kwaliteit overal op tafel te zetten, lanceert VIVAQUA een praktische designkaraf met een exclusieve tekening van Bernard Yslaire. Dit verzamelobject wordt te koop aangeboden voor de prijs van 15 euro.

 

VIVAQUA blijft trouw aan zijn maatschappelijk engagement en heeft daarom besloten de opbrengst van de karaffenverkoop, zijnde 5 euro per karaf, te storten aan Artsen Zonder Vakantie (AZV), een ngo die medische missies uitvoert in Afrika. Dit geld zal worden gebruikt om het water in vier Afrikaanse ziekenhuizen drinkbaar te maken.

 

Met dit initiatief volgt VIVAQUA het voorbeeld van SIG – Eau de Genève, dat deze actie al meerdere jaren organiseert en dat net als VIVAQUA lid is van Aqua Publica Europea, de Europese vereniging die het openbaar beheer van het water en de toegang tot drinkwater voor iedereen verdedigt.

 

De karaffen zijn zowel online, via http://www.vivaqua.be/nl/form/bestelling-van-karaffen, als in de hoofdzetel van VIVAQUA (Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel) te koop.

 

 

17 juli 2014
De mobiele fontein van VIVAQUA
Dé place to be voor vers en kwaliteitsvol water


Kom op 21 juli de nieuwe mobiele VIVAQUA-fonteinen ontdekken en geniet gratis van heerlijk en gekoeld water. Op drie plekken in het stadscentrum zal een praktische designfontein worden geplaatst. Kom ook naar de traditionele VIVAQUA-stand op het Poelaertplein.

VIVAQUA, dat de volledige watercyclus in Brussel beheert, wil leidingwater als drank promoten. Daarom deelt het regelmatig water uit op verschillende evenementen, zoals de nationale feestdag of de autoloze zondag. Om aan een behoefte te voldoen en om zijn aanwezigheid onder het publiek te vergroten, heeft VIVAQUA het idee opgevat van een mobiele fontein die kan worden aangesloten op de meeste Brusselse brandkranen.

Het bedrijf heeft voor dit project samengewerkt met drie jonge ontwerpers (Thomas Billas, Jean-Baptiste Goetgheluck en Jade Meneve) die door MAD Brussels (Mode and Design Center) werden aangewezen. Bij de vormgeving van de fontein hielden ze rekening met de technische en budgettaire beperkingen die VIVAQUA hun had opgelegd. De vervaardiging van de stukken en de montage van de fontein werden toevertrouwd aan de Werkplaats Mechanica van VIVAQUA.

De mobiele fontein is het resultaat van deze onuitgegeven samenwerking. Haar verfijnde structuur van rvs en staal is licht en gemakkelijk te plaatsen én kan tegen een stootje. Ze past zich aan de drukverschillen op het net aan en dankzij drukknoppen spuit ze een constante waterstraal. Haar originele mechanisme waarborgt een perfecte hygiëne, ongeacht het aantal gebruikers.

Op 21 juli verschijnen drie mobiele fonteinen voor de eerste keer in het Brusselse straatbeeld: aan de uitgang van het metrostation Park, op het Koningsplein en op de Grote Zavel. Daarnaast zal er water worden uitgedeeld aan de VIVAQUA-stand op het Poelaertplein.

 

 


6 juni 2014
VIVAQUA stelt zijn activiteitsverslag voor en verdedigt het recht op water voor iedereen


De Algemene Vergadering van VIVAQUA had op 5 juni plaats en heeft kennisgenomen van de resultaten van het boekjaar 2013. De intercommunale maakt aldus de balans op van een positief jaar waarin de omzet is gestegen.
De toegang tot drinkwater en tot de basisvoorzieningen voor sanering is een fundamenteel recht en vormt een van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties.
In zijn activiteitsverslag 2013 heeft VIVAQUA gekozen voor een grafisch concept dat illustreert hoe moeilijk het voor de bevolking van de derdewereldlanden is om toegang te hebben tot deze kostbare rijkdom. Want drinkwater blijft onbereikbaar voor bijna 800 miljoen mensen op onze planeet. Ook in België maakt de economische crisis de burgers kwetsbaar: een steeds groter aantal mensen heeft het moeilijk om zijn waterfactuur te betalen. VIVAQUA, dat trouw is aan zijn opdracht als openbare dienst, ziet erop toe dat het iedereen eenzelfde dienst en eenzelfde product tegen de juiste prijs garandeert.
Met het oog op de steun aan de minstbedeelden heeft VIVAQUA in maart 2013 het eerste Belgische Huis van het Water ingewijd. Deze openbare fontein staat tegen de hoofdzetel en verdeelt drinkwater op kamertemperatuur, gekoeld water en spuitwater. In korte tijd is ze de lievelingsfontein van de daklozen geworden. De politieke wereld en de maatschappelijk werkers hebben deze innoverende actie heel erg op prijs gesteld. Parallel met deze lokale actie heeft de intercommunale haar programma voor ontwikkelingssamenwerking uitgebreid met omvangrijke projecten om de toegang tot water te verbeteren, met name in de Democratische Republiek Congo. Op Europees vlak is VIVAQUA doorgegaan met zijn actie in Aqua Publica Europea (APE), een vereniging die het openbaar beheer van het water wil promoten.
Als bewijs van zijn maatschappelijk engagement blijft VIVAQUA inspanningen leveren om de kosten te drukken en heeft het besloten de verkoopprijs aan zijn vennoten in 2014 niet te verhogen.
 
In ‘t kort en in cijfers
- De activiteiten van VIVAQUA omvatten de volledige watercyclus: de productie en distributie van drinkwater en de afvalwatersanering en -zuivering.
- In 2013 heeft VIVAQUA, dat drinkwater levert aan zowat 2,25  miljoen mensen, 132,6 miljoen m³ geproduceerd.
Van de totale productie werd zowat 69 miljoen m³ geleverd aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waar VIVAQUA de enige waterleverancier is. 46 miljoen m³ ging naar het Vlaamse Gewest en 17 miljoen m³ naar het Waalse Gewest.
- VIVAQUA is een zuivere intercommunale, die actief is in de drie gewesten van het land en 1 597 medewerkers telt.
- In 2013 bedroeg zijn omzet 309,7  miljoen euro en liepen de investeringen op tot 7,2 miljoen euro.

Het activiteitsverslag van VIVAQUA downloaden 28 april 2014
Water Jobs Day: een stroom aan banen!

Dag van het Water in Brussel
Ontdek vandaag de studies die morgen tot een job zullen leiden.

Op woensdag 30 april 2014 vindt in het Flageygebouw de eerste dag van de jobs in de watersector plaats. Het evenement is gericht op jongeren, studenten en werkzoekenden, tussen 15 en 25 jaar. Op het programma van de Water Jobs Day: ontmoetingen met mensen die in de watersector werken of opleiden tot dat soort van beroepen, geleide bezoeken aan plaatsen met een hoog symboolkarakter voor water in Brussel en een tentoonstelling over de watercyclus.

Het jeugdwerkloosheidspeil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedraagt maar liefst 29,1 %. Daar moet dus dringend iets aan gebeuren. Nu blijkt water een sector met toekomst te zijn en er bestaan specifieke opleidingen. Alleen weten maar weinig mensen dat.
Daarom hebben de Brusselse ministers Evelyne Huytebroeck (Milieu en Energie) en Céline Fremault (Economie, Werkgelegenheid, Wetenschappelijk Onderzoek en Handel) het initiatief genomen om een dag over watergerelateerde beroepen te organiseren.
De doelstelling bestaat erin de sector te promoten, voor ‘roepingen’ te zorgen en de jongeren te helpen bij hun studieoriëntatie en het kiezen van een geschikte opleiding. Op die manier zal de Brusselse jeugd klaar zijn om te solliciteren voor de honderden watergerelateerde jobs die tussen nu en 2020 zullen worden gecreëerd.  

De Water Jobs Day start om 10 uur met een persconferentie door minister Huytebroeck en de Kabinetschef van minister Fremault, Stéphane Nicolas.

Aan het evenement nemen een twaalftal ondernemingen, vzw’s en plaatselijke initiatieven deel die zich bij het thema betrokken voelen. Bruxelles Formation, de VDAB, EFP Formateur de talents, uitzendkantoor Inter S, Mission Locale Bruxelles-ville in partnership met vzw Potentia en Actiris geven een overzicht van de mogelijke banen in de watersector. De ULB zal de studenten inwijden in haar onderzoeks- en innovatieprogramma’s.
Openbare en private ondernemingen zoals CCB-C, VIVAQUA, de BMWB, Aquiris en Leefmilieu Brussel illustreren de ruime waaier aan activiteiten en werkgelegenheidskansen: milieubescherming, stedenbouw, transport en logistiek, industrie en chemie en niet te vergeten bouw en openbare werken, uiteraard.

Daarnaast besloten ook het stormbekken van Flagey, de vijvers, het drinkwaterreservoir van Elsene, het riolenmuseum, het waterzuiveringsstation Noord en EFP om hun deuren te openen. De jongeren krijgen er een geleid bezoek, waarbij een ‘waterprofessional’ als gids optreedt en kunnen zich zo een concreet idee vormen van deze boeiende beroepssector.

Voor meer informatie, voor het programma en om in te schrijven: www.waterjobsday.be21 maart 2014
Een betrouwbare watermeter: de enige garantie op een correcte waterfactuur!

Ter gelegenheid van Wereldwaterdag opent VIVAQUA de deuren van zijn Technisch Centrum Linthout. Kom op 22 maart, tussen 11 en 17 uur, kijken hoe de Werkplaats Meters aan recyclage doet.

Waarom worden de meters vervangen?
Omdat een betrouwbare en nauwkeurige meter voor de verbruiker de garantie is op een correcte waterfactuur. De wet in België verplicht de waterbedrijven om de meters met een diameter kleiner dan 50 mm om de 16 jaar gratis te vervangen (de meters met een diameter van 50 mm en meer om de 8 jaar). VIVAQUA beheert al de watermeters in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest alsook die van enkele gemeenten in Vlaams-Brabant.

Wat gebeurt er met de oude watermeters?
VIVAQUA, een bedrijf met burgerzin, voert een beleid van duurzame ontwikkeling. In het kader daarvan heeft het ervoor gekozen om de vervangen meters te recycleren, waardoor er geen nieuwe toestellen in omloop moeten worden gebracht. In zijn gespecialiseerde werkplaats wordt elke meter uit elkaar gehaald, schoongemaakt en indien nodig hersteld, en daarna minutieus opnieuw in elkaar gezet door geroutineerde technici.
Kom alle stappen van hun werk ontdekken: om het halfuur worden er rondleidingen georganiseerd.

Praktische info
Bezoekersingang (van 11 tot 17 uur):
Linthoutstraat 41 - 1030 Brussel
26 februari 2014
Aqua Publica Europea verdedigt de toegang tot water voor iedereen

Op de zitting van zijn Raad van Bestuur van deze week in Sevilla heeft Aqua Publica Europea - de Europese vereniging van openbare water- en saneringsoperatoren - zich uitgesproken vóór de erkenning van water als een mensenrecht, zoals het in de resolutie van de Verenigde Naties staat.

In zijn eindverklaring* verbindt de Raad van Bestuur zich ertoe maatregelen te bevorderen om een levensnoodzakelijke minimale waterbevoorrading te garanderen aan de verbruikers die zich in een situatie van sociale uitsluiting bevinden of die economische moeilijkheden ondervinden.

Deze beslissing van de Raad van Bestuur van Aqua Publica Europea vormt een concreet antwoord op het debat dat onlangs op Europees niveau werd geopend naar aanleiding van de voorstelling van het Europees burgerinitatief van Right2Water in het Europees Parlement. VIVAQUA, dat stichtend lid is van Aqua Publica Europea, verleent zijn volledige steun aan dit initiatief.
  
* De verklaring van Sevilla
Vandaag, 24 februari 2014, heeft de Raad van Bestuur van Aqua Publica Europea de volgende resoluties aangenomen:
1 Aqua Publica Europea, vereniging met als doel openbare operatoren van de water- en saneringsdiensten in Europa bij elkaar brengen om het openbaar waterbeheer te promoten en uit te breiden, verbindt zich tot de erkenning van water en sanitaire voorzieningen als een mensenrecht.
2 In het algemeen verbindt Aqua Publica Europea zich ertoe de invoering van maatregelen aan te moedigen die bedoeld zijn om een minimale waterbevoorrading te garanderen aan de verbruikers die zich in een situatie van sociale uitsluiting bevinden of die economische moeilijkheden ondervinden, in overeenstemming met de wetgeving eigen aan elk land.11 december 2013
VIVAQUA zal in 2014 de waterleveringsprijs niet verhogen.

 

In de huidige economische context, waarin een toenemend gedeelte van de bevolking moeilijkheden ondervindt om zijn waterfacturen te betalen, wil VIVAQUA beantwoorden aan zijn opdracht als openbare dienst door meer inspanningen te leveren om de toegang tot water, het enige levensnoodzakelijke goed, te garanderen. Daarom heeft de Raad van Bestuur van de intercommunale op zijn zitting van 11 december 2013 besloten de prijs van het water dat verkocht wordt aan de intercommunales en de gemeenten-klanten niet te verhogen. In 2014 zal de prijs van het water dus op zijn niveau van 2013 behouden blijven, namelijk 0,8194 euro/m³.

 

 
9 oktober 2013
Project voor de verbetering van het drinkwaternet te Kinshasa

Sinds begin 2013 zijn Regideso en VIVAQUA, twee openbare bedrijven die respectievelijk in de Democratische Republiek Congo en in België drinkwater produceren en distribueren, begonnen met een project voor publiek-publieke samenwerking. Dit project, met een waarde van 900 000 euro, wordt voor 75 % gefinancierd door de Europese Unie via de Waterfaciliteit en voor 25 % door VIVAQUA. Met dit project, dat maximaal vier jaar zal duren, wil men het verlies van water in het distributienet van de stad Kinshasa (lekken, fraude, …) verminderen. Het volume dat op die manier wordt gerecupereerd, zal de hoeveelheid water die beschikbaar is voor de bevolking vergroten. Op termijn zou dit project de toegang tot drinkwater kunnen vergemakkelijken voor bijna een miljoen mensen.

Om die doelstelling te bereiken, zal VIVAQUA kaderleden en technici opleiden in de volgende domeinen:
1. structurering van het net of verdeling van het net in kleinere cellen om het opsporen van lekken en fraude te vergemakkelijken
2. opsporen van lekken door middel van verschillende (akoestische) technieken waardoor ze kunnen worden geprelokaliseerd of gelokaliseerd
3. herstellen van lekken: geavanceerde technieken (mechanische middelen, lastechnieken) die worden gebruikt bij de exploitatie van een distributienet
4. beheer van het debiet: gebruik van verschillende types watermeters, regels voor het plaatsen van meters, precisie van de metingen …
 

Gelijktijdig met dit project werd een proefwijk gekozen in de Congolese hoofdstad om de gegeven opleidingen in de praktijk te brengen.
Na afloop van de opleidingen zal Regideso de methodes die in deze proefwijk werden getest, toepassen in andere delen van Kinshasa. De deskundigen van VIVAQUA zullen Regideso gedurende een totale periode van vier jaar coachen.
 

Wie is VIVAQUA? VIVAQUA is een Belgisch openbaar waterbedrijf. Zijn activiteiten beslaan de hele watercyclus: productie en distributie van drinkwater, sanering en zuivering van afvalwater. VIVAQUA levert water aan meer dan 2,25 miljoen mensen en telt 1 650 medewerkers. Zijn hoofdzetel bevindt zich in Brussel.
 

Wie is Regideso? Als Congolees openbaar bedrijf is Regideso belast met de productie, de aanvoer en de exploitatie van de drinkwaterdistributienetten in de Democratische Republiek Congo. Regideso telt vandaag 94 vestigingen en bijna 5 000 werknemers.22 augustus 2013
De honing van koningin Jeanne, een op en top Brusselse zoetigheid

Sinds september 2012 huisvest de hoofdzetel van VIVAQUA een vooraanstaande gast! Koningin Jeanne en haar kolonie zijn neergestreken op het dak van het gebouw in de Keizerinlaan, tussen Brussel-Centraal en de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele.
 
De 60 000 bijen, die de toch wel strenge winter relatief goed zijn doorgekomen, hebben al gezorgd voor een eerste bescheiden, maar heerlijke oogst (12 kilogram). Dit 100 % natuurlijk product bevat de smaken van de bloemenextracten uit het centrum, want de bijen gaan binnen een straal van 3 kilometer rond hun korf op zoek naar nectar. De honing met een mooie amberkleur is voornamelijk afkomstig van de lindebloesem. Zijn mentholaroma en zijn krachtige, maar delicate smaak doet denken aan de bedwelmende geur van het onderhout van bloeiende linden.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de vzw SRABE (Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs).12 augustus 2013
Uitbreiding van het takenpakket van de postbodes – VIVAQUA reageert


Om de daling van het aantal brieven te compenseren, kondigt bpost aan dat de postbodes binnenkort de meterstanden van gas, elektriciteit of water zouden kunnen opnemen.
 
De directie van VIVAQUA staat erop te verduidelijken dat het beroep van meteropnemer een reeks technische handelingen omvat waarvoor precieze competenties nodig zijn. Die kennis moet bovendien regelmatig worden opgefrist. Tijdens de meteropneming controleren de VIVAQUA-beambten ook een reeks parameters: controle van de identiteit van de eigenaar en de huurders, conformiteit van de installaties, aanwezigheid van terugslagkleppen of waterontharders, … Zonder een oordeel te willen vellen over de bekwaamheid van de postbodes blijft het moeilijk om aan te nemen dat zij in staat zouden zijn deze opdracht uit te voeren met de vereiste nauwkeurigheid. Bovendien zorgen de meteropnemers voor een regelmatig en uiterst belangrijk contact met de verbruikers.
 
Anderzijds vindt Christiane Franck, directeur-generaal van VIVAQUA, dat het in gevaar brengen van banen in de intercommunale, enkel en alleen om een personeelsprobleem in een ander bedrijf op te lossen, niet kan worden gerechtvaardigd.
 


23 juli 2013

Steeds meer mensen maken gebruik van het Huis van het Water van VIVAQUA
 
Sinds zijn opening kent het Huis van het Water van VIVAQUA een groeiend succes. Het Huis van het Water is een overdekte fontein en uniek in België, omdat het water op kamertemperatuur, gekoeld water en spuitwater aanbiedt.
 
Men kan schatten dat het Huis van het Water van 1 tot 21 juli de dorst heeft gelest van gemiddeld bijna 700 personen per dag. “Er is een zeer breed publiek. We komen zowel toeristen tegen als werknemers van naburige bedrijven of daklozen. Met dit warme weer vervult het Huis van het Water volledig zijn rol: de toegang tot water garanderen voor iedereen, en zeker voor de minstbedeelden”, onderstreept Christiane Franck, directeur-generaal van VIVAQUA.
 
Van de 7 300 liter water die de laatste drie weken van juli werd gedistribueerd, werd het spuitwater het meest gewaardeerd (60 %), gevolgd door het gekoelde water (23 %).
 
Het Huis van het Water is aangesloten op het Brusselse waterdistributienet. Dankzij zijn geïntegreerd systeem om het water te koelen of het koolzuurhoudend te maken, is er naast het water op kamertemperatuur, dat continu wordt verdeeld, ook nog gekoeld water en spuitwater met een debiet van 180 liter per uur beschikbaar.
-         Het water op kamertemperatuur komt rechtstreeks uit het waterdistributienet.
-         De temperatuur van het water dat via een thermische wisselaar wordt gekoeld, bedraagt ongeveer 6 °C.
-         De temperatuur van het spuitwater, dat wordt verkregen door de toevoeging van CO2, bedraagt ongeveer 6 °C.
 
Het Huis van het Water bevindt zich op de hoek van de Loksumstraat en de Keizerinlaan. De fontein, die in het verlengde van de voorgevel van de hoofdzetel ligt, is 365 dagen per jaar open van 8 tot 22 uur.

8 juli 2013
Brussel: Paleizenplein klaar voor 21 juli

 
Sinds twee weken wordt er vaart gezet achter de werken op het Paleizenplein te Brussel: de ploegen stonden meer dan 10 uur per dag, zelfs tijdens het weekend, op de bres. De doelstelling van VIVAQUA: snel 30 meter riool in slechte staat vervangen, zodat het defilé van 21 juli normaal zou kunnen verlopen. De renovatie van het riool, de aanaarding en de bestrating waren op donderdag 4 juli klaar.

Uit voorzorg heeft VIVAQUA besloten de rest van het riool (ongeveer 300 m ) te verstevigen. De plaatsing van verticale en horizontale schoren ging zaterdag van start en zou morgen achter de rug moeten zijn. De festiviteiten kunnen er dus zeker plaatshebben.

Door de bouw van de tribune en door de extra ruimte die nodig is voor de kroning zal vanaf 10 juli, om 17 uur nog slechts eenrichtingsverkeer (richting Hertogsstraat) mogelijk zijn op het Paleizenplein. De MIVB zal haar bussen omleiden.26 juni 2013
Paleizenplein in Brussel: VIVAQUA zet de herstelling van het riool voort
 

VIVAQUA stelt alles in het werk om het Paleizenplein toegankelijk te maken voor het défilé van 21 juli. De vervanging van 30 m riool dat in slechte staat verkeerde, begon op 17 juni en ligt nog op schema. De ploegen werken 11 à 12 uur per dag en ook in het weekend. Van de twaalf prefabelementen die nodig zijn voor de herstelling van dit vak werden er al tien geplaatst en de aanaarding van de weg gebeurt geleidelijk.
 
Tegelijkertijd verrichten specialisten weerstandstests op het volledige riool onder het Paleizenplein en voeren ze ook een radaranalyse uit (soort fotografie van wat zich achter de rioolwanden bevindt om eventuele holtes te ontdekken). Het is enkel op basis van deze conclusies dat VIVAQUA zal weten of er andere herstellingen zullen moeten worden uitgevoerd. Die toekomstige werken zouden echter geen enkele invloed mogen hebben op het goede verloop van de nationale feestdag.
 
VIVAQUA licht dagelijks de verschillende instanties in die betrokken zijn bij het proces (Koninklijk Paleis, ministerie van Binnenlandse Zaken, Stad Brussel, Politie, …) en er worden wekelijks vergaderingen georganiseerd.
 
Het plein blijft in beide richtingen open voor het verkeer.14 juni 2013
Herstelling van het riool onder het Paleizenplein te Brussel
 
Vanaf maandag herstelt VIVAQUA meerdere tientallen meters riool onder het Paleizenplein te Brussel. 
Op 17 mei stortte een klein gedeelte van het riool onder het Paleizenplein in waardoor de weg verzakte. De VIVAQUA-ploegen waren snel ter plaatse om het beschadigde rioolvak te herstellen.
Door dit voorval besloot VIVAQUA een volledige plaatsbeschrijving uit te voeren van de rest van het riool om elk risico in de toekomst te vermijden. Ter voorbereiding van deze inspectie werd het vak geruimd (elke afzetting werd uit het riool verwijderd). Gisteren stelden de ploegen tijdens het ruimen vast dat het riool in zeer slechte staat verkeerde en beseften ze dat er dringend moest worden ingegrepen. Diezelfde dag nog (13 juni) werd een veiligheidszone afgebakend om elk risico op verzakking te vermijden.
De herstelling van meerdere tientallen meters riool gaat maandag 17 juni van start en alles zal in het werk worden gesteld om de nationale feestdag niet in gedrang te brengen. Het plein is in beide richtingen open voor het verkeer.

7 juni 2013
Balans 2012 voor VIVAQUA:
een steeds sterker openbaar beheer gericht op duurzame ontwikkeling
 

De Algemene Vergadering van VIVAQUA is op 6 juni bijeengekomen en heeft kennisgenomen van de resultaten van het boekjaar 2012. De intercommunale, die actief is in de drie gewesten van het land, heeft het boekjaar 2012 positief afgesloten, met een stijging van de omzet, een lichte toename van het personeelsbestand en een mooie groei van de investeringen.  

In 2012 bleef VIVAQUA het openbare beheer van het water verdedigen door blijk te geven van een doeltreffend en sterk management, dat werd geëvalueerd met tools als de Balanced Scorecard en de benchmarking. Het bevestigde eveneens zijn maatschappelijk engagement inzake ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel. Zo kwamen in 2012 heel wat acties op het vlak van ontwikkelingssamenwerking tot stand: de boring van putten in Djuma in de Democratische Republiek Congo, de opleiding van ingenieurs van de Office national de l'Electricité et de l'eau potable du Maroc, de verbetering van een distributienet in Algerije, … In hetzelfde jaar behaalde VIVAQUA een Havelaar met één ster voor zijn actie voor eerlijke handel.
 
Om nieuwe activiteiten te ontwikkelen die dicht aanleunen bij zijn corebusiness en om zijn omzet te behouden, zoekt VIVAQUA nieuwe afzetmarkten. In 2012 heeft het trouwens de erkenning als aannemer gekregen, die werd toegekend door de Brusselse minister van Openbare Werken. Dankzij deze erkenning ‘Klasse 7, ondercategorie C2’ kan VIVAQUA zich kandidaat stellen voor de uitvoering van alle overheidsopdrachten voor aanneming van werken op het gebied van waterdistributie en van aanleg van verschillende leidingen. VIVAQUA heeft ook in het buitenland geprospecteerd en heeft contacten aangeknoopt met China.
 
VIVAQUA draagt de bescherming van het milieu hoog in het vaandel en ging dan ook door met zijn inspanningen om het energieverbruik te verminderen en verveelvoudigde zijn campagnes om milieuvriendelijker vervoermiddelen te promoten. De intercommunale Aheeft eveneens het Brusselse driesterrenlabel 'Ecodynamische onderneming' gekregen voor de technische sector Lusambo en ging door met de oprichting van voorkomingsgebieden rondom de winningen.
 
In ‘t kort en in cijfers

- De activiteiten van VIVAQUA omvatten de volledige watercyclus: productie en distributie van drinkwater, sanering en zuivering van afvalwater.
- In 2012 heeft VIVAQUA, dat drinkwater levert aan zowat 2,25 miljoen mensen, 135,4 miljoen m³ geproduceerd.
Van de totale productie werd zowat 69 miljoen m³ geleverd aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, waar VIVAQUA de enige waterleverancier is. 49 miljoen m³ ging naar het Vlaamse Gewest en 17 miljoen m³ naar het Waalse Gewest.
- VIVAQUA is een zuivere intercommunale, die actief is in de drie gewesten van het land en 1 643 medewerkers telt.
- In 2012 bedroeg zijn omzet 301,3 miljoen euro en liepen de investeringen op tot 8,5 miljoen euro.21 maart 2013
Invijding van het huis van het water
  

Vanaf 21 maart verdeelt het Huis van het water, dat door VIVAQUA in Brussel werd gebouwd, gratis drinkwater op kamertemperatuur, gekoeld water en spuitwater.
 
Op donderdag 21 maart om 13 uur wijdt VIVAQUA het eerste Belgische Huis van het water in en dit in aanwezigheid van Evelyne Huytebroeck, minister van Leefmilieu, en Freddy Thielemans, burgemeester van de stad Brussel.
 
Het Huis van het water is een overdekte openbare fontein en uniek in België. Ze verdeelt gratis drinkwater op kamertemperatuur en gekoeld water, maar ook, en dat maakt haar zo origineel, spuitwater.
 
De fontein staat tegen de hoofdzetel van VIVAQUA. Ze bevindt zich op de hoek van de Keizerinlaan en de Loksumstraat, in het hart van Brussel, dicht bij het Centraal Station en toeristische trekpleisters. Ze werkt 365 dagen per jaar.
 
Dit fonteinproject is het gevolg van een samenwerking tussen VIVAQUA en Italiaanse openbare waterbedrijven, die binnen het netwerk Aqua Publica Europea zijn verenigd.
 
Het concept is in 2001 ontstaan in de buurt van Milaan. Momenteel telt Italië ruim 300 Case dell’Acqua. Alessandro Ramazzotti, voorzitter van Cap Holding, een waterbedrijf in de provincie Milaan, zal donderdag aanwezig zijn om het eerste Belgische Huis van het water boven de doopvont te houden.

Wedstrijd: verras ons met uw cocktails op basis van leidingwater

Zin om de H2O’riginele cocktails te ontdekken? Om de recepten van deze heerlijke drankjes op basis van plat of spuitwater te ontvangen, moet u uw recept voor een cocktail op basis van leidingwater op www.vivaqua.be plaatsen of moet u de QR-code hieronder scannen. De bedenkers van de beste voorstellen ontvangen de set onderzetters waarop de recepten staan van de H2O’riginele cocktails die door VIVAQUA werden bedacht.

 


15 januari 2013
De winter is in het land: bescherm uw waterinstallaties!

 
s Winters dreigt uw binneninstallatie vorstschade op te lopen. Water in bevroren toestand neemt immers een groter volume in en kan uw meter en de leidingen doen barsten. 

Wat moet u doen om te voorkomen dat uw meter en de leidingen bevriezen?
Bent u voor lange tijd afwezig tijdens een vorstperiode, krijgt ons land een hevige koudegolf te verduren of doet de verwarming het niet meer, dan hebt u de keuze uit verschillende oplossingen. Naargelang de situatie moet u het volgende doen.
- Bescherm uw installatie, en vooral uw meter, tegen tocht. Stop keldergaten en verluchtingskokers dicht, maak garagedeuren tochtvrij, … Leidingen zelf isoleren is minder doeltreffend dan maatregelen nemen om de omgevingstemperatuur tot boven 0 °C te verhogen. Vergeet niet dat krantenpapier in noodgeval een goed isolatiemateriaal is. Let er wel op dat de lokalen met een stookketel, een kachel, een heetwaterapparaat of elk gelijksoortig toestel voldoende verlucht worden.
- Isoleer alle leidingen en meters die zich in onverwarmde lokalen bevinden en/of wikkel ze in een verwarmingslint.
- Draai ‘s nachts of bij strenge vorst de kraan die het verst van de meter staat een beetje open. Water dat door uw installatie stroomt, behoudt namelijk een temperatuur van ongeveer tien graden en er is dus minder risico dat het in de leidingen bevriest. Uw waterverbruik zal wel lichtjes stijgen, maar dat is minder erg dan de kosten die een gesprongen leiding teweegbrengt.
- Tap de leidingen af. Daartoe:

  • sluit u de watertoevoer bij de meter af;
  • opent u de kraan die zich het dichtst bij de meter bevindt en de kraan die zich op het laagste punt van uw installatie bevindt (dat kan dezelfde kraan zijn);
  • opent u ten slotte de kraan die zich op het hoogste punt van uw installatie bevindt (om trek te veroorzaken, waardoor aftappen mogelijk wordt).
  • Vergeet ook niet het leidingvak tussen uw meter en het punt waar de leiding uw gebouw binnenkomt. Dit kan niet worden afgetapt. Zie er dus op toe dat de omgevingstemperatuur boven 0 °C blijft of wikkel dit vak in een verwarmingslint.

Vergeet niet dat de herstellingskosten als gevolg van vorstschade aan de binneninstallatie na de meter en aan de meter ten laste zijn van de abonnee .
 
Wat moet u doen als de leidingen bevroren zijn?

- Zoek het punt van uw installatie dat het meest blootgesteld is aan de kou, namelijk de plaats waar de kans het grootst is dat de ijsprop gevormd is.
- Gebruik een haardroger om dat leidingvak (en de meter, als hij ook bevroren is) te ontdooien. Let erop dat u de haardroger heel voorzichtig gebruikt op een leiding van polyethyleen of een pvc-leiding, want die leidingen kunnen smelten of vervormen. Zelfs op metalen leidingen mag u nooit materieel gebruiken dat met een vlam werkt. Even geduld oefenen is noodzakelijk. Is de leiding ontoegankelijk, dan moet u voor een bron van omgevingswarmte zorgen (extra radiator, …). Laat achteraf het lokaal op een temperatuur hoger dan 0 °C.
- Speur naar eventuele lekken zodra het water opnieuw uit de kraan stroomt. Het is immers meer dan waarschijnlijk dat uw leiding gebarsten is, omdat ijs een groter volume inneemt dan water. Controleer uw meter als de bevroren leiding ontoegankelijk is: als alle kranen gesloten zijn en geen machine werkt, moet de meterstand onveranderd blijven. Als er een lek is, sluit dan de hoofdkraan (naast de meter).
Als het lek zich aan of vóór de meter bevindt, neem dan contact op met uw watermaatschappij (zie oproepnummer op uw factuur – voor Brussel moet u het volgende nummer vormen: 02 739 52 11). Anders belt u best een loodgieter.


9 november 2012 
Moordwater – een internationale prijs voor VIVAQUA!
 
De detectiveroman die VIVAQUA heeft gepubliceerd ter gelegenheid van zijn 120e verjaardag, weet de internationale jury van de FEIEA (Federation of European internal communication associations) te bekoren: op 7 november ontving het de eerste prijs in de categorie ‘Meertalige publicatie’ weg.
 
Na een eerste nationale prijs, die in september werd uitgereikt door de ABCi (Association belge de la communication interne), kreeg Moordwater, een roman geschreven door Michel Claise, onderzoeksrechter en schrijver van detectiveromans, de voltallige jury van de FEIEA achter zich. De specialisten inzake interne communicatie waren overtuigd van dit originele project (een detectiveroman met VIVAQUA als decor).
 
Op 7 november waren in Zürich meer dan 130 mensen uit verschillende Europese landen aanwezig op de prijsuitreiking: Slovenen, Britten, Zwitsers, Duitsers en natuurlijk Belgen. Alle deelnemers vonden Moordwater werkelijk vernieuwend en vertrokken met hun kopie, als bron van inspiratie voor communicatiecampagnes in de toekomst. De aanwezigen die het boek gelezen hadden, bekenden “dat ze hadden genoten van dit spannende politieverhaal.”

 
18 oktober 2012

Leidingwater op de wereldtentoonstelling van Milaan


Vorige week hebben drie Milanese waterbedrijven (Amiacque, Cap Holding en Metropolitana Milanese) een akkoordprotocol ondertekend om de gratis distributie van leidingwater te verzekeren op de wereldtentoonstelling die in 2015 plaatsheeft in Milaan. Het is de eerste keer dat publieke wateroperatoren besluiten deze dienst aan te bieden aan de bezoekers van een tentoonstelling die zowat 20 miljoen mensen zou moeten aantrekken. Er wordt voorzien in minimaal vijftig waterpunten (voor plat of spuitwater) om hun dorst te lessen.

Het akkoordprotocol werd gesloten door de drie Italiaanse leden van Aqua Publica Europea (APE – Europese vereniging die het openbaar waterbeheer promoot) naar aanleiding van de meeting ‘Milan, ville d’eau et de terre’ (Milaan, stad van water en van land), die georganiseerd wordt in het kader van de International Participants meeting van Expo 2015. Christiane Franck, directeur-generaal van de intercommunale VIVAQUA en gedelegeerd bestuurder van APE, werd uitgenodigd op deze meeting om haar bedrijf, dat wordt beschouwd als een voorbeeld van goed openbaar waterbeheer, voor te stellen. Ze verheugt zich over deze beslissing.

“Dit initiatief van de publieke operatoren is belangrijk”, onderstreept Christiane Franck. “Het zal het leidingwater namelijk opwaarderen in het kader van een evenement dat internationaal bekend is”. Zelfs in die mate dat de tentoonstelling, met als thema ‘Nourrir la planète. Energie pour la vie’ (De planeet voeden. Energie voor het leven), het fundamentele recht van de mens op toegang tot gezonde, voldoende en evenwichtige voeding op de voorgrond wil plaatsen.


17 augustus 2012
Hittedagen: drink slim, drink leidingwater!
 

Deze zomer staat VIVAQUA, een intercommunale van de watersector, de Brusselaars en de bezoekers van de hoofdstad meer dan ooit terzijde …
 
Wacht bij grote hitte niet tot je dorst voelt om een glas … water te drinken!
Leidingwater is een kwaliteitsfrisdrank.
Het wordt door en door gecontroleerd, het is goedkoop (het kost tot 300 maal minder dan flessenwater) en het is nog milieuvriendelijk ook, want het genereert geen verpakkingsafval.
 
VIVAQUA, dat water levert aan alle Brusselse gezinnen, draagt zijn steentje bij aan Brussels Summer Festival; het biedt de festivalgangers een herbruikbare beker aan, zodat ze tijdens de hele duur van het festival, hun dorst gratis kunnen lessen met leidingwater.
 
VIVAQUA denkt ook aan de minstbedeelden en heeft zich aangesloten bij de vzw Straatverplegers, om het waterverbruik te promoten bij de kwetsbaarste bevolkingsgroepen. VIVAQUA verleent financiële steun om het plan met de drinkwaterfonteinen en de gratis toiletten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest te laten aanplakken in de metrostations.
VIVAQUA neemt ook deel aan het Hitteplan van de FOD Volksgezondheid door plastic karaffen te leveren aan het Sint-Pietersziekenhuis. Het heeft zijn karaffen ook aangeboden aan de buurthuizen van de Stad Brussel.
 
Vanaf maart volgend jaar zal, tegen VIVAQUA’s hoofdzetel, een ‘Huis van het water’ staan dat iedere dag van het jaar toegankelijk is. Het gaat om een overdekte fontein met gratis drinkwater op kamertemperatuur, gekoeld water of spuitwater.
 
Op het Irisfeest, het Feest van de Haven van Brussel, het Milieufeest, de nationale feestdag en de Autoloze zondag is VIVAQUA ieder jaar van de partij, want het deelt bij die gelegenheden bekertjes drinkwater uit. Telkens weer doet het VIVAQUA genoegen dat het mag meedoen, want het zijn evenveel gelegenheden om het publiek tegemoet te treden, de bevolking een gratis dienst te verlenen en het verbruik van leidingwater op te waarderen.
 
De activiteiten van VIVAQUA beslaan de hele watercyclus: productie en distributie van drinkwater, sanering en zuivering van afvalwater.
VIVAQUA levert water aan ruim 1/5 van de Belgische bevolking.


28 juni 2012
VIVAQUA erkend als aannemer

  

Grote primeur voor een overheidsbedrijf: VIVAQUA, de enige wateractor die actief is in de drie gewesten, is zopas erkend als aannemer; die erkenning werd verleend door de Brusselse minister van Openbare Werken, die hiermee de knowhow en vaardigheden van VIVAQUA in de waterberoepen erkent.
 
Dankzij deze erkenning ‘Klasse 7, ondercategorie C2’ kan VIVAQUA zich kandidaat stellen voor de uitvoering van alle overheidsopdrachten voor de aanneming van werken op het gebied van waterdistributie en van aanleg van verschillende leidingen, en dit in heel Europa en tot een bedrag van 5 330 000 euro.
 
Om deze erkenning te krijgen, moest VIVAQUA zijn technische bekwaamheid en zijn goede financiële gezondheid bewijzen, zodat het de nodige garanties kan bieden voor de goede uitvoering van de werken.
 
VIVAQUA, een openbare dienst die al 120 jaar bestaat, is blij om zijn kwaliteiten als aannemer erkend te zien door de federale erkenningscommissie.
 
VIVAQUA onderzoekt vanaf nu de aankondigingen van opdracht in het kader van zijn strategie tot uitbreiding van zijn activiteiten.


20 juni 2012
Plan van de drinkwaterfonteinen in Brussel: VIVAQUA doet mee
 
VIVAQUA steunt de actie van de vzw Straatverplegers om het waterverbruik bij de kwetsbaarste personen te promoten.
 
VIVAQUA financiert gedeeltelijk het aanplakken van het plan met de drinkwaterfonteinen en de gratis toiletten in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het initiatief van de vzw strookt immers met een van zijn opdrachten: de minstbedeelden steunen en het idee verdedigen dat water een recht is.
 
In 2013 gaat VIVAQUA nog een stapje verder, want het wil in de buurt van zijn hoofdzetel een ‘Huis van het Water’ oprichten: een overdekte fontein met water op kamertemperatuur, gekoeld water of spuitwater.

 
8 juni 2012
VIVAQUA: betere dienstverlening 

 

VIVAQUA’s balans voor 2011: stabiele productie – meer investeringswerkzaamheden om de netten / installaties te moderniseren en de kwaliteit van het water te verbeteren – stijging van de omzet met 13,55 %.
 
Zuinige Belgen

In 2011 bedroeg de productie van VIVAQUA 137,6 miljoen m³, terwijl het aan zowat 2,25 miljoen mensen drinkwater heeft geleverd. Belgen springen rationeel met leidingwater om, want hoewel de bediende bevolking is toegenomen, blijft de totale waterproductie op hetzelfde niveau.
 
Kwaliteitswater

De kwaliteit van het door VIVAQUA geleverde water wordt gewaarborgd door voortdurende controles: in 2011 werden meer dan 285 000 analyses uitgevoerd.
VIVAQUA wil beantwoorden aan een steeds strengere wetgeving. In 2011 heeft het in Ecaussinnes een nieuw station ingewijd, waar het water afkomstig uit de streek van Bergen wordt behandeld (door biologische nitrificatie met actieve korrelkool).
 
Riolen in betere staat

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest moet VIVAQUA 25 km riolen per jaar aanpakken. Om te bepalen welke werken eerst moeten worden uitgevoerd, gaat het door met de inventarisatie van het rioolnet. Zo heeft het vorig jaar 71 km Brusselse riolen in kaart gebracht.
 
De strijd tegen de overstromingen

In het kader van de strijd tegen de overstromingen is VIVAQUA doorgegaan met de bouw van het regenwaterbekken onder de Mirtenlaan te Sint-Jans-Molenbeek en van dat onder het Sint-Jobsplein te Ukkel. De taak van ‘Meneer Overstroming’ bestaat erin cartografische en statistische gegevens te verzamelen en de gemeenten te informeren in het kader van de overstromingen.
 
De prijs van het water onder controle

VIVAQUA stelt alles in het werk om zijn kosten te beheersen en het recht op water te verzekeren. In 2011 bedroeg de leveringsprijs voor de gemeenten-vennoten 0,7047 euro/m³.
Niettegenstaande de crisis kon in de meeste gevallen worden vermeden dat de watertoevoer werd afgesneden, dankzij de toekenning van afbetalingsplannen en de zeer strikte reglementering.
 
Jong geleerd, is …

VIVAQUA heeft, in samenwerking met de VUB en de ULB, een leerstoel opgericht die het beheer van de hele watercyclus bestrijkt. Bij zijn eerste editie trok de leerstoel 36 studenten van het laatste jaar van de masteropleiding in de faculteit ingenieurswetenschappen aan.
 
Een duurzaam beleid

VIVAQUA heeft zich altijd al bekommerd om het milieu. Een mooi voorbeeld van dit beleid is de nieuwe hoofdzetel van VIVAQUA, Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel, die werd erkend als voorbeeldgebouw inzake ecobouw en energie.
 
In ’t kort en in cijfers

-     Op 12 december 2011 vierde VIVAQUA – de oudste Belgische intercommunale in de watersector – zijn 120e verjaardag.
-     De activiteiten van VIVAQUA omvatten de volledige watercyclus: productie en distributie van drinkwater, sanering en zuivering van afvalwater.
-     VIVAQUA is een zuivere intercommunale, die actief is in de drie gewesten van het land en 1 639 medewerkers telt.
-     In 2011 bedroeg zijn omzet 276 290 014 euro en liepen de investeringen op tot 7 838 000 euro.
 
U vindt het activiteitsverslag van VIVAQUA op www.vivaqua.be onder de rubriek Klantenhoek – Documentatie.21 maart 2012
Wereldwaterdag: Manneken Pis als rioolwerker


Manneken Pis, de fontein die symbool staat voor het spottende karakter van Brussel, draagt op 22 maart, van 13.30 tot 18 uur, het kostuum van rioolwerker, aangeboden door VIVAQUA, de intercommunale die drinkwater aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest levert en die het rioleringsnetwerk van de hoofdstad beheert.

Het kostuum wordt in het stadhuis overhandigd in aanwezigheid van  de voorzitster van VIVAQUA, Marie-Paule Mathias, de directeur-generaal van VIVAQUA, Christiane Franck en de collega’s van de sectoren sanering

Zo wordt Manneken Pis – op zijn manier – betrokken bij de Wereldwaterdag.