Gezochte profielen

VIVAQUA wenst verschillende medewerkers aan te werven voor betrekkingen die momenteel vacant zijn.

PROFIELEN WAARNAAR WE MOMENTEEL OP ZOEK ZIJN :

 

TEKENAARS BOUW (M/V/X)

COÖRDINATOR OPENBARE WERKEN (M/V/X)

MEDEWERKER COMMUNICATIE (M/V/X)

ARBEIDERS (M/V/X)

SERVICE DESK MEDEWERKER 1ST LINE (M/V/X)

BOEKHOUDER (M/V/X)

BEHEERDERS PROJECTEN NETTEN (M/V/X)

AANKOPER (M/V/X)

EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE DISTRIBUTIE EN SANERING (M/V/X)

WERFARBEIDER (M/V/X)

BEDIENER GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN (M/V)

 

TEKENAARS BOUW (M/V/X)

 

VIVAQUA is voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar tekenaars bouw.

 

Uw opdracht

Als tekenaar bouw maakt u deel uit van een team en voert u studies uit die nodig zijn voor bouw- en architectuurprojecten, stelt u de overeenstemmende prijsramingen op en maakt u de documenten op om vergunningen te verkrijgen.

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en ten hoogste een bachelordiploma, richting bouw, architectuur of openbare werken (of een aanverwante richting)

● U kunt meerdere projecten/werkterreinen tegelijk tot een goed einde brengen
● U houdt zich aan de deadlines en bereikt de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
● U bent flexibel en autonoom en kunt onvoorziene omstandigheden de baas
● Bij de aanwerving bent u in het bezit van een rijbewijs B

 

 

VIVAQUA's aanbod
• Een aantrekkelijke functie in een van zijn kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 109 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor het examen bent geslaagd en op basis van de rangschikking van dat examen. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 30 november 2019
• Kennis van CAD/GIS
• Technologie en sterkteleer
• Opmaak van opmetingsstaten en bestekken
• Kennis van de tekentechniek voor (industriële) architectuur en van bekisting/wapening
• Kennis van CAD
• Kennis van de kantoorsoftware (Word, Excel)
• Kennis van het bouwvak
• Veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

Mondeling examen: tussen maandag 16 en woensdag 18 december 2019
• Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
• Gesprek aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van tekenaar bouw worden beoordeeld en met name
    O zin voor veiligheid
    O autonomie
    O resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
    O aanpassingsvermogen

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar HR@vivaqua.be, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel.

 

Uiterste datum van inschrijving: zondag 17 november 2019
 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

COÖRDINATOR OPENBARE WERKEN (M/V/X)

 

We zijn voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een coördinator openbare werken.

 

Uw functie

Als bevoorrechte gesprekspartner van VIVAQUA bent u verantwoordelijk voor de follow-up van onze werkendossiers bij de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen (CCB).

De CCB is een gewestelijk orgaan dat adviezen uitbrengt over het behoud van de leefbaarheid van de openbare wegen in het kader van de werken met een grote impact op de mobiliteit, die door een nutsbedrijf op de gewestelijke of gemeentelijke openbare wegen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd. In dit orgaan zetelen vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, van de politiekorpsen, van het gewestbestuur en van de nutsbedrijven (VIVAQUA, Sibelga, Proximus, ...).

U zorgt transversaal voor de interne coördinatie tussen al onze betrokken diensten en directies.

 

 

Uw opdrachten

 

Externe opdrachten
● U bent de contactpersoon van de CCB voor alle dossiers die door de VIVAQUA-diensten worden ingediend
● U bereidt elk dossier voor dat op de vergaderingen met de CCB moet worden voorgesteld, door de nodige informatie in te winnen bij de verschillende diensten, zodat u de dossiers begrijpt en die ook kunt toelichten en verdedigen, rekening houdend met zowel de noden van het veld als de mobiliteitsvereisten
● U neemt deel aan de vergaderingen van de CCB, aan de subcommissies in het kader van de 'hypercoördinatieprocedures' en aan de halfjaarlijkse planningszittingen

 

Interne opdrachten
● Samen met alle betrokken diensten bereidt u de dossiers voor die op de agenda van de vergaderingen van de CCB staan vermeld
● Na de vergaderingen geeft u feedback over de follow-up van de dossiers aan de betrokken diensten en speelt u alle nuttige informatie door aan de betrokken directies

 

Algemene opdrachten
● U werkt mee aan de uitwerking van de procedures met de verantwoordelijken voor de processen en ziet erop toe dat ze voortdurend worden verbeterd
● U volgt de evoluties van de wetgeving betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg
● U communiceert met alle betrokken diensten

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste een bachelordiploma richting bouw of een aanverwante richting
● U bent alert en stressbestendig
● U bent zowel bedachtzaam als assertief, kunt goed luisteren en uw mening duidelijk overbrengen
● U bent een goede onderhandelaar (nodig voor zowel externe als interne opdrachten)
● U werkt planmatig
● U bent vertrouwd met het beheer van burgerlijke bouwwerken in de ruime zin van het woord (ontwerp- en studiefase) en de kennis van het beheer van de mobiliteit in het openbare domein is een troef
● Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis dat door Selor is uitgereikt (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 - elementaire kennis (nu)) Als u niet over het vereiste bewijs van taalkennis beschikt, wordt er tijdens de aanwervingsprocedure een buitengewone examensessie georganiseerd bij Selor.

 

 

VIVAQUA's aanbod

• Een aantrekkelijke functie in een van onze kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 639,11 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de opdrachten en de uitdagingen van de functie

• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 30 november 2019
● Kennis van de technieken in de bouw, sanering en waterdistributie (lezen van netplannen, veiligheidsregels, wettelijke aspecten in verband met de ordonnantie bouwplaatsen in het Brusselse Gewest, ...)
● Algemene kennis van de verkeersreglementeringen (politie, signalisatieplan, ...)
● Schrijf- en synthesevaardigheden

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: tussen woensdag 8 en vrijdag 10 januari 2020
● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van coördinator burgerlijke bouwkunde worden beoordeeld en met name:
 o resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
 o communicatie- en onderhandelingsvaardigheid
 o stressmanagement

                                                                                                                                                                                   
De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar HR@vivaqua.be, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel.

 

Uiterste datum van inschrijving: woensdag 20 november 2019

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

MEDEWERKER COMMUNICATIE (M/V/X)

 

We zijn voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een medewerker communicatie.

 

Uw opdracht

Als medewerker van het dynamische communicatieteam:
● stelt u teksten op voor verschillende informatiedragers: bedrijfsblad, newsletter, website, intranet, sociale netwerken, promo- of infomateriaal (folders, brochures,…)
● helpt u actief bij het ontwerp en de uitvoering van interne en externe communicatieacties, met name op evenementen om het imago van het bedrijf buiten VIVAQUA te promoten (open dagen, stands, beurzen, bedrijfsbezoeken, enz.)
● informeert u het personeel om het om de waarden van het bedrijf te scharen
● beheert u administratieve taken die nodig zijn voor de goede werking van de dienst (brieven, mailings, …)
Uw doelgroepen lopen uiteen: administratieve en technische medewerkers, arbeiders, gebruikers van onze diensten, het grote publiek, ...

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste een bachelordiploma richting communicatie, journalistiek, bedrijfscommunicatie (of een aanverwante richting) en hebt ten minste vier jaar relevante ervaring in deze domeinen
● U kunt duidelijk, journalistiek en dynamisch schrijven en past uw stijl aan aan de verschillende informatiedragers en doelgroepen (in het Nederlands of in het Frans)
● U hebt een sterke voorkeur voor menselijk contact en teamwerk
● U bent leergierig, creatief, enthousiast en resultaatgericht
● U geeft blijk van een groot organisatie- en aanpassingsvermogen
● U bent stressbestendig
● Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis dat door Selor is uitgereikt (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 - elementaire kennis (nu)).
Als u niet over het vereiste bewijs van taalkennis beschikt, wordt er tijdens de aanwervingsprocedure een buitengewone examensessie georganiseerd bij Selor.

 

 

VIVAQUA's aanbod
• Een aantrekkelijke functie in een van onze kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 993,37 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 9 november 2019
● Praktijkgevallen op pc
 o een artikel voor het bedrijfsblad schrijven
 o een nieuwsbericht voor het intranet schrijven
 o een Facebook-bericht schrijven
 o een LinkedIn-bericht schrijven

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: tussen maandag 2 en vrijdag 6 december 2019
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van coördinator communicatie worden beoordeeld en met name:
 o resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
 o communicatievaardigheid
 o stressmanagement

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar HR@vivaqua.be, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel.

 

Uiterste datum van inschrijving: dinsdag 29 oktober 2019

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

ARBEIDERS (M/V/X)

 

VIVAQUA is in het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op zoek naar arbeiders.

 

De functie

Als arbeider:
- voert u in ploegverband dagelijks zwaar buitenwerk uit (met name grondwerken en manuele goederenbehandeling)
- helpt u bij de manuele werken voor de aanleg van leidingen
- voert u onderhoudswerken aan de netten uit
- voert u burgerlijke bouwwerken uit (metselwerk, ...)
- moet u in riolen afdalen (besloten ruimten, lezen van plannen, …)

 

 

Uw profiel 

• U bent in het bezit van ten hoogste het diploma van het hoger secundair onderwijs
• U beschikt over een rijbewijs B
• U werkt graag in ploegverband
• U hebt een goede lichamelijke conditie
• U bent stressbestendig
• Een opleiding en/of een positieve ervaring als handlanger of in elk ander beroep van het bouwbedrijf (ruwbouw, metselwerk, loodgieterij, verwarming, laswerk, bediening van gereedschapswerktuigen, bewapeningswerk, bekistingswerk, ...) is een troef

 

Opgelet: de functie houdt in dat u dagelijks zwaar buitenwerk (namelijk grondwerk en manuele goederenbehandeling) en/of werk in besloten ruimten (stress, claustrofobie, ongedierte) moet uitvoeren.  De geselecteerde kandidaten zullen dan ook moeten beschikken over de vereiste voorwaarden inzake lichamelijke geschiktheid (medisch onderzoek bij de aanwerving + inentingen als u in riolen moet afdalen).

 

 

Ons aanbod

• Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (één jaar) en de mogelijkheid om een overeenkomst van onbepaalde duur te krijgen als u slaagt voor een intern examen dat in die periode zal worden georganiseerd.
• Een brutomaandloon van minimaal 2 121 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in het fonteiniers- en/of rioleringswerk

U wordt aangeworven als u voor een selectiegesprek slaagt en op basis van de rangschikking voor dat selectiegesprek. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die één jaar geldig is.


De aanwervingsprocedure

1. Analyse van het cv

Op basis van het cv en de motivatiebrief zullen maximaal 120 kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

2. Selectiegesprek tussen 26 november en 29 november 2019:

• gesprek aan de hand waarvan de vaardigheden, de motivatie en alle of een deel van de competenties die specifiek zijn voor de functie van arbeider kunnen worden beoordeeld
• leesoefening aan de hand waarvan de kennis op het vlak van veiligheid kan worden beoordeeld.

De kandidaten worden op dinsdag 5 november 2019 per e-mail opgeroepen.


Indiening van uw kandidatuur : als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax: 02 518 84 54 – e-mail: HR@vivaqua.be

 

Uiterste datum van inschrijving: vrijdag 1 november 2019 om 23.59 uur

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

SERVICE DESK MEDEWERKER 1ST LINE (M/V/X)

 

We zijn in het kader van een startbaanverplichting voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een Service Desk medewerker 1st line.

 

Uw functie: als Service Desk medewerker 1st line bent u het eerste aanspreekpunt en visitekaartje van de IT-afdeling. U bent verantwoordelijk voor het aannemen, bewaken van de voortgang en het vlot afhandelen van de eerstelijnsincidenten in verband met software, hardware en randapparatuur. Indien nodig stuurt u vragen door naar de tweede lijn.
U komt terecht in een team van 10 collega's en rapporteert aan de verantwoordelijke van de Service Desk.

 

 

Uw profiel :


• U hebt ten minste het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs
• U behaalde een opleiding in een technische IT-richting
• U hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en van het Frans
• U legt gemakkelijk contact, zowel met de interne medewerkers als met externe personen
• U werkt service- en klantgericht en kwaliteit draagt u hoog in het vaandel
• U hebt
 o kennis van pc's en servers (virtueel of dedicated)
 o kennis van datacommunicatie (VoIP, GSM, 3G-4G, fax, e-mail)
 o kennis van software
 o zeer goede kennis van MS Office en het internet (om o.a. informatie op te zoeken, zoekmachines, chatboxen, … te gebruiken)
 o kennis van netwerken (LAN/WAN)
• U kunt terugkijken op minimaal drie jaar relevante ervaring in :
 o het analyseren en oplossen van softwareproblemen
 o het oplossen van problemen met hardware en randapparatuur
 o het analyseren en toepassen van technische richtlijnen
 o het installeren van hardware
 o klachtenbehandeling
 o het verzamelen, registreren, klasseren en beheren van gegevens
 o het onderkennen en oplossen van problemen.

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanverplichting (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

 

Ons aanbod
• Een startbaanverplichting van twaalf maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden als u voldoening schenkt)
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een brutomaandloon van minimaal 2 644 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de HR-verantwoordelijke, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, of fax die documenten naar het nummer 02 518 84 54 of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

BOEKHOUDER (M/V/X)

 

Voor het Brusselse Gewest is VIVAQUA in het kader van een startbaanovereenkomst voor onmiddellijke aanwerving op zoek naar een boekhouder.

 

Uw functie: als boekhouder bestaat uw werk erin de boekhoudkundige taken te verrichten die eigen zijn een bedrijf van industriële aard, zowel op het vlak van de algemene als de analytische boekhouding. U moet dossiers behandelen in leveranciersboekhouding en/of klantenboekhouding alsook rekeningen afsluiten voor uw activiteitensector.

 

 

Uw profiel: u bent in het bezit van een bachelordiploma, richting boekhouding, al dan niet met een eerste ervaring op zak.
Dankzij uw teamspirit, een zekere autonomie en uw open geest slaagt u erin de gestelde doelen te bereiken. U bent nauwkeurig, proactief en dynamisch. Kennis van SAP is een troef.

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

 

Ons aanbod
• Een startbaanovereenkomst van twaalf maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden als u voldoening schenkt)
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een brutomaandloon van minimaal 2 644,97 euro, dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax: 02 518 84 54 – e-mail: HR@vivaqua.be

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

BEHEERDERS PROJECTEN NETTEN (M/V/X)

 

We zijn voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar beheerders projecten netten.

 

Uw opdracht

 

Als beheerder van projecten waterdistributienetten:
● leidt u projecten voor de herstelling en de uitbreiding van drinkwaterdistributienetten of rioolnetten
● voert u de studies uit die nodig zijn voor die projecten, de projectplannen en overeenstemmende prijsramingen
● organiseert u de coördinatie met de andere netwerkbeheerders, neemt u deel aan de coördinatievergaderingen en dient u de vergunningsaanvragen in
● indien u verantwoordelijk bent voor de saneringsprojecten volgt u de verwezenlijking van de werken op, zowel op het vlak van de controle van de goede uitvoering ervan als betreffende het veiligheids- en financiële aspect

 

 

Uw profiel

 

● U bent in het bezit van ten minste het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs en ten hoogste een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (graduaat of bachelor), richting architectuur, openbare werken, burgerlijke bouwkunde, bouw, industrieel tekenen, algemene mechanica (of een aanverwante richting)
of kunt het bewijs leveren van ten minste vijf jaar relevante ervaring in deze domeinen.
● U kunt meerdere projecten/werkterreinen tegelijk tot een goed einde brengen
● U houdt zich aan de deadlines alsook aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
● U bent flexibel en autonoom en kunt onvoorziene omstandigheden de baas
● U hecht veel belang aan de veiligheid
● Bij de aanwerving bent u in het bezit van een rijbewijs B

 


VIVAQUA's aanbod


• Een aantrekkelijke functie in een van onze kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 109 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 23 november 2019
● Kennis fysica en hydraulica
● Kennis technologie en sterkteleer
● Kennis van de technieken in de bouw, sanering en waterdistributie
● Kennis technisch tekenen (openbare werken, burgerlijke bouwkunde en mechanica)
● Schrijf- en synthesevaardigheden

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: tussen maandag 16 en vrijdag 20 december 2019
● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de functie van beheerder van projecten netten worden beoordeeld en met name:
    o resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
    o aanpassingsvermogen
    o capaciteit om bouwplaatsen te organiseren
    o communicatievaardigheid
    o stressmanagement

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van beheerder van projecten netten.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar HR@vivaqua.be, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel.

 

Uiterste datum van inschrijving: woensdag 13 november 2019

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

 

AANKOPER (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een examen met het oog op de aanwerving van een aankoper.

 

De functie

U maakt deel uit van het departement Aankopen, brengt rechtstreeks verslag uit aan de verantwoordelijke voor het departement en bent samen met uw collega's verantwoordelijk voor het beheer van de aankoopdossiers met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten: opmaak en verzending van offerteaanvragen, analyse van offertes, opmaak van bestelbonnen en overeenkomsten, follow-up van de bestellingen en overeenkomsten. U stelt aankondigingen van opdracht en bestekken op. U organiseert en leidt vergaderingen met interne medewerkers en met de leveranciers (marktverkenning, onderhandelingen, beheer van geschillen, …). U stelt brieven en verslagen op en coördineert de follow-up van de dossiers.

 

 

Uw profiel

• U bent in het bezit van ten minste een master/licentiaat van het universitair onderwijs of het hoger onderwijs van het lange type, met minimaal vijf jaar relevante ervaring op commercieel vlak (aankoop, verkoop, ...)
• U bent tweetalig (NL/FR), zowel mondeling als schriftelijk
• U beschikt over goede schrijfvaardigheden
• U hebt zin voor synthese en analyse
• U kunt zich vastbijten in de follow-up van uw dossiers
• U kunt goed overweg met kantoorsoftware (Excel, Word)
• U bent stressbestendig en kunt een groot werkvolume verzetten
• U neemt initiatief
• U bent flexibel en werkt planmatig en methodisch
• U kunt in ploegverband werken en kunt uw verschillende taken ook zelfstandig uitvoeren
• U werkt klantgericht en bent vlot in de omgang

 

 

Uw troeven

U hebt ervaring

● op het vlak van overheidsopdrachten
● in de aankoop van IT-oplossingen, financiële producten, juridische diensten, openbare werken en/of goederen van technische aard (elektromechanische of andere)
● in een aankoopdienst van een nutsbedrijf
● met het leiden van een ploeg

 

 

Ons aanbod

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 4 532 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

Meer info op :
https://vimeo.com/365715262
https://vimeo.com/365715295
https://vimeo.com/365715247
 

 

Selectieprocedure

Praktisch en mondeling selectie-examen: tussen maandag 4 en zaterdag 9 november
● Praktijkgeval aan de hand waarvan de analytische competenties en de kennis in verband met het domein van de aankopen worden beoordeeld

● Gesprek aan de hand waarvan de geschiktheid, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor aankoper worden beoordeeld en met name:
     – teamgeest en zin voor samenwerking
     – resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
     – aanpassingsvermogen
     – planning en organisatie
     – zin voor synthese

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het praktisch en mondeling selectie-examen worden voor het praktisch examen opgeroepen.

 

Praktisch examen: tussen maandag 25 en zaterdag 30 november 2019
Praktijkgeval aan de hand waarvan de competenties op het vlak van kantoorsoftware, de schrijfvaardigheid en de analytische competenties en de kennis in verband met het domein van de aankopen worden beoordeeld

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, worden opgeroepen voor een assessment. Wie een gunstig advies op het assessment krijgt, is geslaagd voor het examen.
 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma en eventueel van het bewijs van taalkennis van Selor (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu)) naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be • fax: 02 518 84 54.


Uiterste datum van inschrijving: maandag 21 oktober 2019 om 23.59 uur

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

EXPLOITATIEVERANTWOORDELIJKE DISTRIBUTIE EN SANERING (M/V/X)

 

VIVAQUA organiseert, in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, een examen met het oog op de aanwerving van een exploitatieverantwoordelijke distributie en sanering.

 

De functie

Als verantwoordelijke voor het Brusselse net van VIVAQUA in de westelijke zone moet u
● zorgen voor de doeltreffende werking van een pool van distributie- en saneringsactiviteiten die een helft van het Brusselse Gewest beslaan. Er worden momenteel voor deze activiteiten ongeveer 80 personen van alle niveaus ingezet.
Deze activiteitenpool beheert de aanleg van nieuwe vertakkingen, de dringende interventies (lekken, verzakkingen, ...), de aanleg van bepaalde leidingen, de (beperkte) renovatie van bepaalde riolen en de vervanging van meters
● erop toezien dat de klant centraal staat bij alle interventies van beide sectoren
● de coherente toepassing van de VIVAQUA-regels, zowel op technisch, op administratief als op veiligheidsgebied, superviseren
● (op korte termijn) deelnemen aan de wachtrol voor leidinggevenden
● helpen bij de activiteiten van de Directie Exploitatie Netten, nieuwe projecten, de verspreiding van de informatie, de betrekkingen met de gemeenten, ...
● de ploegen motiveren en hun de nodige informatie bezorgen, met name inzake wetgeving

Deze vacature bevindt zich op de hoofdzetel. Uw ploegen worden echter ingezet voor de exploitatie van het westelijke gedeelte van het Brusselse net van VIVAQUA (in Anderlecht en Vorst).

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit zijn van een master industrieel of burgerlijk ingenieur, richting bouwkunde 
● U beschikt over een goede kennis van het beheer van werkterreinen, de uitgraving van sleuven, meer bepaald van beschoeiing, en de follow-up van de planning van de werken
● U houdt zich aan de deadlines alsook aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
● U houdt ervan een ploeg te sturen en te leiden en bent in staat uw medewerkers te motiveren
● U hecht veel belang aan de veiligheid
● U bent flexibel en autonoom
● U werkt klantgericht: u voldoet aan de behoeften van onze abonnees en klanten
● U kunt zowel in het Nederlands als het Frans communiceren
● Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een bewijs van taalkennis dat door Selor is uitgereikt (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 - elementaire kennis (nu)).
Als u niet over het vereiste bewijs van taalkennis beschikt, wordt er tijdens de aanwervingsprocedure een buitengewone examensessie georganiseerd bij Selor.

 

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 4 249 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.

 

 

De selectieprocedure

Selectie-examen op vrijdag 25 oktober 2019

Screening van het cv (in te vullen model) ten opzichte van de opdrachten en het profiel en screening van de motivatiebrief

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

Mondeling examen op donderdag 7 en/of vrijdag 8 november 2019: gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van adjunct-assistent (burgerlijke bouwkunde) worden beoordeeld en met name:
O teamgeest en zin voor samenwerking
O zin voor veiligheid
O autonomie
O resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
O klantgerichtheid
O aanpassingsvermogen
O planning en organisatie
O zin voor synthese         

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, worden opgeroepen voor een assessment. Wie een gunstig advies op het assessment krijgt, is geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw motivatiebrief, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma en eventueel van het bewijs van taalkennis van Selor (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu)) naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be • fax: 02 518 84 54.


Uiterste datum van inschrijving: zondag 20 oktober 2019 om 23.59 uur

 

Opgelet: onvolledige of te laat aangekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

WERFARBEIDER (M/V/X)

 

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanovereenkomst op zoek naar een jonge collega voor de functie van werfarbeider.

 

Uw functie
Als werfarbeider
- voert u in teamverband dagelijks zwaar buitenwerk uit (grondwerken, manuele goederenbehandeling)
- helpt u bij de manuele werken voor de aanleg van leidingen
- voert u onderhoudswerken uit op het rioolnet en het aanvoernet
- voert u burgerlijke bouwwerken uit (herstellingen, metselwerk, ...)
- werkt u in besloten ruimten (inspectiekamers, riolen, collectoren, ...)

 

 

Uw profiel
- U bent in het bezit van ten hoogste het diploma van het hoger secundair onderwijs
- U kunt in teamverband werken
- U hebt een goede lichamelijke conditie
- U beschikt over een rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt)
- Een opleiding en/of een positieve ervaring als handlanger of in elk ander beroep van het bouwbedrijf (ruwbouw, metselwerk, loodgieterij, verwarming, laswerk, bediening van gereedschapswerktuigen, bewapeningswerk, bekistingswerk, ...) is een troef
- U kunt zich mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands en/of het Frans (om kleine werkverslagen op te maken)

 

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

Ons aanbod
• Een startbaanovereenkomst van twaalf maanden
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een loon dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)


Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog  uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.

 

BEDIENER GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN (M/V)

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanovereenkomst op zoek naar een bediener gereedschapswerktuigen.

 

Uw functie:

Als bediener gereedschapswerktuigen :
• vervaardigt u in samenspraak met uw directe verantwoordelijke allerhande serie- en stukproducties op basis van een schets, tekening of model 
• staat u in voor het instellen, bedienen en controleren  van diverse conventionele gereedschapswerktuigen (draaibank, freesmachine, boormachine, zaagmachine, ponsmachine, slijpmachine…)
• controleert u de nauwkeurigheid van het uitgevoerde werk aan de hand van precisiemeetinstrumenten
• staat u in voor het dagelijks onderhoud en reinigen van de gebruikte machines
• vervaardigt en herstelt u eigenhandig uw benodigd gereedschap

 

 

Uw profiel:

U bezit minstens een getuigschrift van het lager beroepsonderwijs (richting metaalbewerking).

Uw troeven :
• U houdt zich aan de deadlines en behaalt de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
• U hecht veel belang aan veiligheid en netheid
• U bent flexibel, plichtsgetrouw en een teamspeler
• U bent leergierig
• U bent in het bezit van een rijbewijs B

 

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanovereenkomsten (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

VIVAQUA biedt een startbaanovereenkomst van 12 maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden in sommige gevallen), een boeiende functie vol uitdagingen en een aantrekkelijk salaris in een sociaal geëngageerd bedrijf.

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.

 

 

PROFIELEN WAARNAAR WE REGELMATIG OP ZOEK ZIJN (open sollicitatie):
 
• Administratief beambten (niveau lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs, graduaat en universitair)
• Boekhouders (niveau hso en graduaat/bachelor)
• Werfarbeiders
• Loodgieters
• Lassers
• Mecaniciens (niveau lso en hso)
 

Solliciteer op HR@vivaqua.be

 

VIVAQUA respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel in het kader van het privacycharter te verwerken.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.