Gezochte profielen

VIVAQUA wenst verschillende medewerkers aan te werven voor betrekkingen die momenteel vacant zijn.

PROFIELEN WAARNAAR WE MOMENTEEL OP ZOEK ZIJN :

 

TECHNICUS ELEKTRONICA (M/V/X)

BOEKHOUDER (M/V/X)

PREVENTIEADVISEUR (M/V/X)

IJZERVLECHTER (M/V/X)

BEHEERDER VAN WERKTERREINEN VOOR DRINKWATER/SANERING (M/V/X)

BEDIENER GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN (M/V/X)

INGENIEUR EXPLOITATIE VAN DE NETTEN (M/V/X)

WERFARBEIDER STARTBAANVERPLICHTING (M/V/X)

 

TECHNICUS ELEKTRONICA (M/V/X)

 

VIVAQUA is voor onmiddellijke aanwerving in het Waalse Gewest op zoek naar een technicus elektronica.

 

De functie

Als technicus elektronica moet u
● elektrische, elektronische en hydraulische meetapparaten (= industriële instrumentatie) en telecomapparaten keuren, controleren, ijken en herstellen
● technisch-financiële vergelijkende studies uitvoeren van materieel / software voor industriële instrumentatie
● tests in situ uitvoeren waarbij speciale technieken moeten worden toegepast (drukstoten, metingen van harmonische componenten, …)
● specifieke fabricaties bestuderen en verwezenlijken in de domeinen elektriciteit, elektronica en telecom
● IT-hulp verlenen aan het SCADA-team (SCADA = supervisiesysteem)

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste het diploma van het hoger secundair onderwijs en ten hoogste van een bachelordiploma elektronica (of een aanverwante richting)
Studenten die in het schooljaar 2019-2020 zijn ingeschreven in het laatste studiejaar waarna ze het vereiste diploma behalen, mogen zich kandidaat stellen.
● Rekening houdend met uw standplaats bent u van de Franse taalrol (of beschikt u over het bewijs van taalkennis van Selor - artikel 7)
● U werkt resultaatgericht en kunt probleemoplossend denken
● U kunt zich gemakkelijk aanpassen en bent bereid om bij te leren
● U werkt zelfstandig, methodisch, nauwkeurig, proactief en vooruitziend en hebt goede communicatieve vaardigheden

 

Het team waartoe u zal behoren, bevindt zich in Havré.

 

 

Ons aanbod
• Een aantrekkelijke functie in een van onze kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 031 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.

 

 

De selectieprocedure

Selectie-examen: zaterdag 21 maart 2020
● Basiselektronica: principes, knowhow
● Industriële sensoren: principes, werking
● Industriële sensoren van natuurkundige grootheden gebruikt bij de behandeling van water
● Metrologie: theoretische principes
● Elektronische laboratoriumapparatuur praktisch gebruik
● Informatica: basiskennis Office van Microsoft
● Hydraulica: basisbegrippen
● Telecommunicatie (Data): basisbegrippen
● Regelaars, regeling

 

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

Mondeling examen: dinsdag 21 april 2020
● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van technicus elektronica worden beoordeeld en met name:
    o resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
    o aanpassingsvermogen
    o communicatievaardigheid         

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van technicus elektronica.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax: 02 518 84 54 – e-mail: HR@vivaqua.be.


Uiterste datum van inschrijving: donderdag 12 maart 2020

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

BOEKHOUDER (M/V/X)

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanverplichting voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een boekhouder.

 

De functie

Als boekhouder bestaat uw werk erin de boekhoudkundige taken te verrichten die eigen zijn een bedrijf van industriële aard, zowel op het vlak van de algemene als de analytische boekhouding. U moet dossiers behandelen in leveranciersboekhouding en/of klantenboekhouding alsook rekeningen afsluiten voor uw activiteitensector. U voert inkomende facturen in en boekt ze op de juiste kostencentra.

 

 

Uw profiel

U bent in het bezit van een bachelordiploma, richting boekhouding, al dan niet met een eerste ervaring op zak.
Dankzij uw teamspirit, een zekere autonomie en uw open geest slaagt u erin de gestelde doelen te bereiken. U bent nauwkeurig, proactief en dynamisch. U heeft een goed analytisch inzicht. Kennis van SAP is een troef.

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaanverplichtingen (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

 

Ons aanbod

● Een startbaanverplichting van twaalf maanden (verlengbaar met zes maanden + zes maanden als u voldoening schenkt) en de mogelijkheid om een overeenkomst van onbepaalde duur te krijgen als u slaagt voor een intern examen
● Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
● Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
● Een brutomaandloon van minimaal 2 644,97 euro, dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de HR-verantwoordelijke, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax:02 518 84 54 • e-mail: HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

PREVENTIEADVISEUR (M/V/X)

 

VIVAQUA is voor onmiddellijke aanwerving op zoek naar een preventieadviseur.

 

De functie

Bij de Dienst voor Preventie en Bescherming moet u
● gevolg geven aan de verplichtingen uit de Seveso-richtlijn die van toepassing zijn op de site van Tailfer
● risicoanalyses uitvoeren
● de werk- en vuurvergunningen opmaken
● de vergaderingen voor de voorbereiding van werken bijwonen en de follow-up van die werken verzorgen
● samenwerken met de andere teamleden
 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste een bachelordiploma richting openbare werken, mechanica, elektriciteit, chemie, elektromechanica of een aanverwante richting
● U bent in het bezit van het getuigschrift aanvullende vorming voor preventieadviseur - niveau 2, afgeleverd door een onderwijsinstelling erkend volgens Titel 4 van Boek II van de Codex over het welzijn op het werk (art. II. 4-25 tot II. 4-27)

● U kunt goed overweg met kantoorsoftware (Excel, Word)
● U werkt resultaatgericht en kunt probleemoplossend denken
● U hebt goede communicatieve vaardigheden
● U bent stressbestendig
● U bent flexibel en autonoom
● Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een door Selor uitgereikt bewijs van taalkennis - artikel 8 (elementaire schriftelijke kennis, niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu)) of moet u bereid zijn dat bewijs te behalen

 

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 639 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

De selectieprocedure

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 28 maart 2020
● Algemene elektriciteit en elektrotechniek
● Sterkteleer
● Hydraulica
● Beheer van de werken
● Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
● Codex over het welzijn op het werk
● Risicoanalyses

 

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

Mondeling examen: donderdag 7 en/of vrijdag 8 mei 2020
● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van preventieadviseur worden beoordeeld en met name:
        o resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
        o communicatievaardigheid
        o stressmanagement
        o autonomie

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van coördinator preventie.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be

 

Uiterste datum van inschrijving: donderdag 19 maart 2020

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

IJZERVLECHTER (M/V/X)

 

VIVAQUA is voor onmiddellijke aanwerving in het Waalse Gewest op zoek naar een ijzervlechter.

 

De functie

Als ijzervlechter
● voert u wapeningswerken uit om kunstwerken van gewapend beton te bouwen (afsluiterskamer, gebouw, burgerlijke bouwkunde, …)
● werkt u mee aan de uitvoering van de aan de ploeg toegewezen wapeningswerken en helpt u uw collega's actief in hun specialiteiten (andere beroepen van het bouwvak)
● geeft u blijk van leergierigheid, inzet en goede wil om vaardigheden te verwerven in andere beroepen van het bouwvak dan dat van ijzervlechter
● wordt u, indien nodig, geïntegreerd in andere ploegen van de entiteit Eén enkele aannemer om wapeningswerken uit te voeren of eender welk ander werk dat binnen het kader van uw competenties valt

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten hoogste het diploma van het hoger secundair onderwijs
● Rekening houdend met uw standplaats bent u van de Franse taalrol (of beschikt u over het bewijs van taalkennis van Selor art. 7)
● U beschikt over een basisopleiding en/of praktische ervaring inzake wapeningswerken om kunstwerken van gewapend beton te bouwen
● U beschikt over een opleiding en/of ervaring inzake bouwwerken
● U integreert zich gemakkelijk in een ploeg en geeft blijk van teamgeest
● U bent zorgvuldig en nauwkeurig in de uitvoering van uw taken en voert precies en kwaliteitsvol werk uit
● U werkt veilig en neemt de veiligheidsonderrichtingen die u krijgt in acht

De ploeg waarin u wordt opgenomen heeft als standplaats Vedrin, maar de werkzaamheden worden zowel in het Brusselse Gewest als in de provincies Namen, Henegouwen en Brabant uitgevoerd.

 

 

Ons aanbod
• Een aantrekkelijke functie in een van onze kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 2 223 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.

 

 

De selectieprocedure

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 14 maart 2020

● Vragenlijst met betrekking tot de algemene kennis van het beroep van ijzervlechter

 

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: donderdag 2 april 2020

● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
● Maken van een proefstuk
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van ijzervlechter worden beoordeeld en met name:
    o technische kennis
    o zin voor veiligheid
    o autonomie
    o teamgeest

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van ijzervlechter.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax: 02 518 84 54 – e-mail:

 

Uiterste datum van inschrijving: vrijdag 28 februari 2020 om 23.59 uur


VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

BEHEERDER VAN WERKTERREINEN VOOR DRINKWATER/SANERING (M/V/X)

 

VIVAQUA is voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een beheerder van werkterreinen voor drinkwater/sanering.

 

De functie

Als beheerder van werkterreinen bent u verantwoordelijk voor
● de planning en de organisatie van het werk van uw ploegen, uw interventies en uw bouwplaatsen
● bijstand en advies aan uw ploegen, follow-up en controle van de kwaliteit en de kwantiteit van het werk
● het beheer van de technische en financiële doelstellingen
● het motiveren van het personeel en het verstrekken van de informatie die nodig is voor de goede werking van de dienst
● het administratief beheer van uw dossiers
 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste het diploma van het hoger secundair onderwijs en ten hoogste een bachelordiploma

Studenten die in het schooljaar 2019-2020 zijn ingeschreven in het laatste studiejaar waarna ze het vereiste diploma behalen, mogen zich kandidaat stellen.

● U hebt een sterke zin voor organisatie en ziet erop toe dat de deadlines alsook de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen worden nageleefd
● U houdt ervan om een ploeg te leiden en uw medewerkers te motiveren
● U hebt goede communicatieve vaardigheden
● U hecht veel belang aan de veiligheid
● U bent flexibel en autonoom
● U hebt een vlotte pen

 

 

Uw troeven

Ervaring in hydraulica en/of technologie bij werken burgerlijke bouwkunde en de specifieke toepassingen ervan voor aanleg en/of renovatie van distributieleidingen en/of riolen

 

Bij de aanwerving moet u in het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

 

Ons aanbod

• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 3 031 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve.

 

 

De selectieprocedure

 

Schriftelijk selectie-examen: zaterdag 14 maart 2020
 ● Algemene kennis inzake hydraulica, drukverlies, stutblokken en pompen
 ● Stedelijke hydraulica (waterdistributie en sanering)
 ● Organisatie en follow-up van werken
 ● Plannen en opmetingsstaten lezen en controleren
 ● Controle en opmaak van bestekken
 ● Veiligheidsregels en signalisatie van mobiele en vaste bouwplaatsen
 ● Algemene kennis inzake burgerlijke bouwkunde, wegenwerken
 ● Opmaak van technische verslagen (Word, Excel,…)

 

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het schriftelijk selectie-examen worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

Mondeling examen op maandag 30 en/of dinsdag 31 maart 2020
● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
 ● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van technicus netten worden beoordeeld en met name:
     o resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
     o aanpassingsvermogen
     o capaciteit om ploegen te leiden
     o capaciteit om bouwplaatsen te organiseren
     o communicatievaardigheid

 

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van beheerder van werkterreinen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be

 

Uiterste datum van inschrijving: donderdag 5 maart 2020

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

BEDIENER GEREEDSCHAPSWERKTUIGEN (M/V/X)

 

VIVAQUA is voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een bediener gereedschapswerktuigen.

 

De functie

Als bediener gereedschapswerktuigen
● vervaardigt u met de richtlijnen van uw verantwoordelijke allerhande serie- en stukproducties op basis van een schets, tekening of model
● staat u in voor het instellen, bedienen en controleren van diverse conventionele gereedschapswerktuigen (draaibank, freesmachine, boormachine, zaagmachine, ponsmachine, slijpmachine, …)
● controleert u de nauwkeurigheid van het uitgevoerde werk aan de hand van precisiemeetinstrumenten
● staat u in voor het dagelijks onderhoud en reinigen van de gebruikte machines
● vervaardigt en herstelt u eigenhandig uw benodigd gereedschap

 

De vacante betrekking bevindt zich in Brussel (Schaarbeek).

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van ten minste een getuigschrift van de 2e graad van het secundair onderwijs, richting metaalbewerking, draaier-frezer, bankwerker (of een aanverwante richting) en van ten hoogste een diploma van het hoger secundair onderwijs, richting metaalbewerking, draaier-frezer, bankwerker (of een aanverwante richting).

De personen die geen diploma in de gewenste richting hebben behaald, maar een erkende of door een officiële instelling (ACTIRIS, FOREM, VDAB) georganiseerde opleiding metaalbewerking, draaier-frezer, bankwerker (of een aanverwante richting) hebben gevolgd en/of over ten minste twee jaar relevante ervaring beschikken, mogen zich eveneens kandidaat stellen.

● U bent leergierig, gemotiveerd, respectvol en zorgvuldig
● U weet een planning te respecteren, kunt zelfstandig en in teamverband werken
● U hecht veel belang aan veiligheid en netheid
● U werkt nauwgezet en zorgt ervoor dat u de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen haalt
● U hebt een basiskennis van de eigenschappen van metalen

 

 

Ons aanbod
• Een aantrekkelijke functie in een van onze kernactiviteiten, in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt en dat momenteel een metamorfose ondergaat
• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 2 455 euro (basisbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)

 

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.

 


De selectieprocedure

 

Schriftelijk selectie-examen op zaterdag 7 maart 2020
● Kennis van de gereedschapswerktuigen, het bijbehorende gereedschap en de meetapparaten
● Technische plannen lezen
● Kennis van de uitrustingen en de veiligheidsregels
● Kennis van de werkmethoden voor de vervaardiging van metalen stukken
● Basiskennis van de eigenschappen van metalen

 

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald op het selectie-examen worden voor het praktisch en mondeling examen opgeroepen.

 

Praktisch en mondeling examen: tussen woensdag 1 en vrijdag 3 april 2020
● Zelfde stof als voor het schriftelijk selectie-examen
● Proefstuk maken op gereedschapswerktuigen
● Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de betrekking van bediener gereedschapswerktuigen worden beoordeeld en met name:

   O teamgeest en zin voor samenwerking
   O organisatie
   O autonomie   

                                                                                                     

De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, zijn geslaagd voor het examen van bediener gereedschapswerktuigen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw kandidatuur, uw volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • fax: 02 518 84 54 – e-mail: HR@vivaqua.be

 

Uiterste datum van inschrijving: donderdag 27 februari 2020

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

 

INGENIEUR EXPLOITATIE VAN DE NETTEN (M/V/X)

 

We zijn voor onmiddellijke aanwerving in het Brusselse Gewest op zoek naar een ingenieur exploitatie van de netten.

 

De post

In de Directie Exploitatie Netten van VIVAQUA bent u de rechterhand van de verantwoordelijke voor de Brusselse westelijke zone, waarvan de twee sectoren zijn georganiseerd rond de drinkwaterdistributie en sanering.
U moet:
● zorgen voor de doeltreffende werking van twee sectoren distributie- en saneringsactiviteiten, die bestaan uit 80 personen van alle niveaus.
Deze sectoren beheren onder andere de aanleg van nieuwe vertakkingen, de dringende interventies (lekken, verzakkingen, ...), de aanleg van bepaalde leidingen of de renovatie van bepaalde riolen.
● erop toezien dat de klant centraal staat bij alle interventies
● erop toezien dat de regels op technisch, op administratief en op veiligheidsgebied worden toegepast
● op korte termijn deelnemen aan de wachtrol voor leidinggevenden
● helpen bij de interne en externe activiteiten van uw directie: nieuwe projecten, verspreiding van de informatie, betrekkingen met de gemeenten, ...
● de ploegen motiveren en hun de nodige informatie bezorgen, met name inzake wetgeving

Deze vacature bevindt zich op de hoofdzetel. Uw ploegen worden ingezet in Anderlecht en Vorst.

 

 

Uw profiel

● U bent in het bezit van een master industrieel of burgerlijk ingenieur, richting bouwkunde

De personen die geen diploma in de gewenste richting hebben behaald, maar in het bezit zijn van een master en kunnen aantonen dat ze ten minste vijf jaar relevante ervaring in openbare werken, burgerlijke bouwkunde of bouw hebben, mogen zich kandidaat stellen.
Studenten in het laatste studiejaar waarna ze het vereiste diploma behalen, mogen zich kandidaat stellen.

● U beschikt over een goede kennis van het beheer van werkterreinen, de uitgraving van sleuven, meer bepaald van beschoeiing, en de follow-up van de planning van de werken
● U houdt de deadlines in het oog en leeft de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen na
● U houdt ervan uw medewerkers te sturen, te leiden en te motiveren
● U hecht veel belang aan de veiligheid
● U bent flexibel en autonoom
● U werkt klantgericht
● U kunt zowel in het Nederlands als het Frans communiceren
● U bent in het bezit van een bewijs van taalkennis dat door Selor is uitgereikt (elementaire schriftelijke kennis, niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu))
Als u niet over het vereiste bewijs van taalkennis beschikt, wordt er tijdens de aanwervingsprocedure een buitengewone examensessie georganiseerd bij Selor.

 

Ons aanbod

• Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een brutomaandloon van minimaal 4 249 euro (startbarema), dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie
• Allerlei extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, verzekering 'ambulante gezondheidszorg', maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)
• Een laptop, een smartphone en een leaseauto
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan

U wordt aangeworven als u voor de selectie-examens bent geslaagd en op basis van de rangschikking van die examens. De geslaagden die niet onmiddellijk kunnen worden aangeworven, zullen worden opgenomen in een wervingsreserve die drie jaar geldig is.

 

 

De selectieprocedure

 

- Screening van het cv en de motivatiebrief ten opzichte van de opdrachten en het profiel

De kandidaten die ten minste 60 % van de punten hebben behaald voor deze screening worden voor het mondeling examen opgeroepen.

 

- Gesprek en/of praktijkgeval aan de hand waarvan de geschiktheid, de technische kennis, de motivatie en alle of een deel van de competenties voor de functie worden beoordeeld en met name:
O teamgeest en zin voor samenwerking
O zin voor veiligheid
O autonomie
O resultaatgerichtheid en probleemoplossend denken
O klantgerichtheid
O aanpassingsvermogen
O planning en organisatie
O zin voor synthese         

 

- De kandidaten die ten minste 70 % van het totale aantal punten hebben behaald, worden opgeroepen voor een assessment. Wie een gunstig advies op het assessment krijgt, is geslaagd voor het examen.

 

Als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan uw cv, vergezeld van een motivatiebrief, een kopie van uw hoogste diploma en eventueel van het bewijs van taalkennis van Selor (niveau 2 - artikel 8 (vroeger) of artikel 8 (nu)) naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Selectie, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel • e-mail: HR@vivaqua.be • fax: 02 518 84 54

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen.

 

WERFARBEIDER STARTBAANVERPLICHTING (M/V/X)

 

 

 

VIVAQUA is in het kader van een startbaanverplichting op zoek naar een jonge collega voor de functie van werfarbeider.

 

Uw functie
Als werfarbeider
- voert u in teamverband dagelijks zwaar buitenwerk uit (grondwerken, manuele goederenbehandeling)
- helpt u bij de manuele werken voor de aanleg van leidingen
- voert u onderhoudswerken uit op het rioolnet en het aanvoernet
- voert u burgerlijke bouwwerken uit (herstellingen, metselwerk, ...)
- werkt u in besloten ruimten (inspectiekamers, riolen, collectoren, ...)

 

 

Uw profiel
- U bent in het bezit van ten hoogste het diploma van het hoger secundair onderwijs
- U kunt in teamverband werken
- U hebt een goede lichamelijke conditie
- U beschikt over een rijbewijs B (rijbewijs C is een pluspunt)
- Een opleiding en/of een positieve ervaring als handlanger of in elk ander beroep van het bouwbedrijf (ruwbouw, metselwerk, loodgieterij, verwarming, laswerk, bediening van gereedschapswerktuigen, bewapeningswerk, bekistingswerk, ...) is een troef
- U kunt zich mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands en/of het Frans (om kleine werkverslagen op te maken)

 

 

Gelet op de duur van de voorgestelde overeenkomst (maximaal twee jaar) en de reglementering inzake startbaaverplichtingen (de maximale leeftijd is 26 jaar) bent u hoogstens 24 jaar oud.

 

Ons aanbod
• Een startbaanverplichting van twaalf maanden
• Een aantrekkelijke en uitdagende functie in een bedrijf dat zijn vele waarden hoog in het vaandel draagt op een sleutelmoment in zijn bestaan
• Een opleiding in verband met de uitgeoefende functie
• Een loon dat overeenstemt met de taken en de uitdagingen van de functie, aangevuld met allerlei extralegale voordelen (maaltijdcheques, tegemoetkoming in de openbaarvervoerkosten, ...)


Indiening van uw kandidatuur: als u in deze aanbieding geïnteresseerd bent, zend dan vandaag nog  uw motivatiebrief, volledig cv en een kopie van uw hoogste diploma naar VIVAQUA, t.a.v. de verantwoordelijke voor de Human Resources, Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, of e-mail ze naar HR@vivaqua.be.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.

 

 

 

 

PROFIELEN WAARNAAR WE REGELMATIG OP ZOEK ZIJN (open sollicitatie):
 
• Administratief beambten (niveau lager secundair onderwijs, hoger secundair onderwijs, graduaat en universitair)
• Boekhouders (niveau hso en graduaat/bachelor)
• Werfarbeiders
• Loodgieters
• Lassers
• Mecaniciens (niveau lso en hso)
 

Solliciteer op HR@vivaqua.be

 

VIVAQUA respecteert uw privacy en verbindt zich ertoe uw gegevens enkel in het kader van het privacycharter te verwerken.

 

VIVAQUA voert een beleid inzake diversiteit, non-discriminatie en gelijkheid van rechten. We garanderen een gelijke behandeling en toegang tot de selectie voor iedereen.