Wettelijke vermeldingen


 Als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is VIVAQUA een zuivere intercommunale die 23 steden en gemeenten én een intercommunale verenigt.
Het bedrijf werd op 12 december 1891 opgericht en is onderworpen aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales.
 
VIVAQUA heeft als doel de studie, de aanleg, de exploitatie en de ontwikkeling van diensten en installaties voor de productie, de behandeling, het transport en de distributie van drinkwater alsmede de sanering, de zuivering van het afvalwater inbegrepen. Het bedrijf kan tot alle verrichtingen overgaan en deelnemen aan alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met zijn aldus bepaalde maatschappelijk doel in verband staan.
 

Hoofdzetel:   
Keizerinlaan 17-19
1000 Brussel
Tel.: 02 518 81 11 – Fax: 02 518 83 06
BTW BE 0202.962.701
Erkende aannemer 'Klasse 7, ondercategorie C2'
Erkenningsnummer: 33855
info@vivaqua.be
www.vivaqua.be
Register
van de burgerlijke vennootschappen 227

 
Algemene clausule van niet-aansprakelijkheid
Deze site is bedoeld als dienstverlening voor de verbruikers. VIVAQUA ziet toe op de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie die het ter beschikking stelt van het publiek, maar kan de volledigheid van de site niet waarborgen. Die informatie is dus louter indicatief en niet officieel (met uitzondering van de wettelijke en reglementaire documenten) en is niet per se bijgewerkt, juist of volledig.
In geen enkel geval kan VIVAQUA aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op deze site – of van informatie afkomstig van andere sites waarnaar verwezen wordt – of voor het gebrek aan specifieke informatie.
 
Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de site en de inhoud ervan
Alle rechten op de inhoud, de architectuur van deze site en met name, maar niet uitsluitend, op de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen... zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetten en reglementen die elke bezoeker aan de site absoluut in acht moet nemen.
Behalve met voorafgaande en schriftelijke toestemming van VIVAQUA of van eventuele rechthebbenden is het verboden deze site te reproduceren, te verhuren, te lenen, te verspreiden of te gebruiken voor openbare uitvoering, op welke wijze dan ook. Beperkte uittreksels mogen echter wel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. In geen enkel geval mag de publicatie ervan vergoed worden, op welke manier dan ook.