Het milieubeleid van VIVAQUA

Om water te kunnen leveren dat van nature zuiver is, beschermt VIVAQUA direct en indirect zijn waterreserves door voorkomingsgebieden te vormen.

 

De werking van het bedrijf is eveneens gericht op milieubescherming:

  • VIVAQUA gebruikt hernieuwbare energie
  • VIVAQUA moedigt milieuvriendelijker vervoer aan
  • VIVAQUA beperkt zijn afval en moedigt recyclage en hergebruik aan
  • VIVAQUA behaalt het label ‘ecodynamische onderneming’

 ‘VIVAQUA Court’, de hoofdzetel in de buurt van Brussel-Centraal, behoort tot de ‘voorbeeldgebouwen voor ecoconstructie en energie’, die zijn erkend door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het werd gerenoveerd in 2009-2010 op basis van de beste beschikbare groene technologie. Met zijn uitstekende isolatie, zijn condensatieverwarmingsketel, zijn klimaatplafonds, de gevel met dubbele ‘huid’ en het systeem om de warmte te recupereren, beantwoordt het gebouw aan de ecologische en milieunormen.

 

De voorkomingsgebieden

Zo vormt VIVAQUA in de drie gewesten, waar het water wint en aanvoert, voorkomingsgebieden en maakt het er het grote publiek warm voor de bescherming van de waterrijkdommen.

De directe omgeving van de installaties voor winning en aanvoer met vrij verval kan een invloed hebben op de kwaliteit van het water. Om die zones te beschermen, heeft VIVAQUA ruim 1 500 hectare terrein rond zijn installaties aangekocht. Het verbiedt er alle menselijke activiteit die niet in verband staat met de productie en de distributie van water.

> De informatiefiche over de bescherming van de winningen downloaden

 

In de gevoelige gebieden heeft VIVAQUA een systeem van permanent toezicht door de ‘kantonniers’ ingevoerd, die nagaan of het milieu wordt gerespecteerd en of de veiligheid van de installaties niet in het gedrang komt. Elke dag kijken die VIVAQUA-medewerkers eveneens het uitzicht, de geur en de smaak van het water na dat in bepaalde gebieden voorbijstroomt.

 

In Modave heeft VIVAQUA zich verenigd met Natagora om in het beschermingsgebied rond de winning een voor het publiek toegankelijk natuurreservaat aan te leggen en het Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (CRIE), een gewestelijk centrum voor milieu-initiatie, op te zetten. Modave probeert het grote publiek warm te maken voor de bescherming van de natuurlijke rijkdommen en van het milieu in de ruime zin van het woord.

> De informatiefiche over het domein van Modave downloaden

 

Woont u in het Waalse Gewest in de buurt van een winsite of een leiding die het door VIVAQUA geproduceerde drinkwater aanvoert? Omdat deze installaties zich vlak bij uw woning bevinden, moeten beschermingsmaatregelen worden genomen om de kwaliteit van het drinkwater te vrijwaren.

> Download onze brochure (enkel in het Frans) om er meer over te weten.

 

De hernieuwbare energie

Sinds november 2009 is de elektriciteit die in drie winsites wordt verbruikt (goed voor ruim 70 % van het totale elektriciteitsverbruik van VIVAQUA) afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (label  van garantie van oorsprong).

 

VIVAQUA koopt niet alleen elektriciteit, maar het verveelvoudigt ook de initiatieven om alternatieve energie te gebruiken. In Anderlecht, waar het een roosterinstallatie op de Zenne exploiteert, wordt zijn gebouw verwarmd dankzij een warmtepomp (water-water) die warmte-energie uit de Zenne haalt. De pomp heeft een rendement van 400 %.

 

De mobiliteit

Voor het woon-werkverkeer gebruikt ruim een derde van de personeelsleden een vervoermiddel dat minder vervuilend is dan de auto.

VIVAQUA moedigt milieuvriendelijkere vervoermiddelen op verschillende manieren aan:

  • bereikbaarheidsfiches van de belangrijkste sites van VIVAQUA met de toegang en de dienstregeling van de metro, tram en bus
  • uitstekende ligging van de hoofdzetel – op 100 m van Brussel-Centraal
  • invoering van een bedrijfsvervoerplan met financiële ‘stimuli’ om voor het woon-werkverkeer te kiezen voor een milieuvriendelijker reisgedrag. Tussen 2006 (het jaar waarin het bedrijfsvervoerplan werd ingevoerd) en 2010 verminderde de uitstoot aan CO2 met 200 ton/jaar
  • fietsen met trapondersteuning zijn op een aantal sites beschikbaar om zich naar vergaderingen te begeven buiten de site of om toezicht te houden op nabijgelegen werkterreinen.

Het afvalbeheer

VIVAQUA probeert zo weinig mogelijk afval te produceren. Het geeft de voorkeur aan duurzame producten (wegwerpproducten zijn uit den boze), indien mogelijk bestaande uit recyclage-, hernieuwbaar of recycleerbaar materiaal. Bij de leveranciers wordt erop aangedrongen geen omverpakking te gebruiken en te opteren voor verpakking die wordt teruggenomen (EUR EPAL-laadborden bijvoorbeeld) of die volledig te recycleren is.

Sinds 2010 gebruikt VIVAQUA altijd biologisch afbreekbare hydraulische olie voor zijn bouwmachines. Behalve het feit dat ze kan worden afgebroken zonder schadelijk effect voor het natuurlijk milieu is haar levensduur langer dan die van klassieke olie.

Meer dan 25 soorten afval worden gesorteerd en naar de aangepaste verwerkingslijnen afgevoerd met het oog op recyclage, hergebruik of een juiste verwerking, met zo weinig mogelijk vervoer.

 

Het label ‘ecodynamische onderneming’

Meerdere VIVAQUA-sites hebben het label ‘ecodynamische onderneming’ behaald. Dat label wordt uitgereikt door Leefmilieu Brussel – BIM aan bedrijven in het Brusselse Gewest die bijzondere inspanningen leveren op het vlak van milieubeheer. Begin 2011 hadden vier Brusselse sites het label al. Voor de andere sites wordt het nodige gedaan.