Aller au contenu

Productie van drinkwater

Water is een natuurlijke rijkdom. VIVAQUA exploiteert deze met respect voor de natuur, haar bewoners en de toekomstige generaties. In onze 26 winningen produceert ons bedrijf grond- en oppervlaktewater en past het een aangepaste behandeling toe om u water van uitstekende kwaliteit te leveren.

Grondwater

Ongeveer 60 % van het water dat VIVAQUA produceert is grondwater. Omdat grondwater van nature vaak zuiver water is, hoeft het niet of amper te worden behandeld.

Galerijen

Het water wordt opgevangen via draineergalerijen die midden in de watervoerende laag zijn uitgegraven. De galerijen zijn soms verscheidene kilometers lang en kunnen zich op meer dan 60 m onder de grond bevinden.

Mijn van Vedrin

In België is er nog slechts één mijn waar het gonst van de industriële activiteit en uitgerekend VIVAQUA zorgt voor de exploitatie ervan. Het vangt er de zowat 22 000 m³ water op die er elke dag binnensijpelt.

Putten of boringen

Buizen met een variabele diameter worden tot in de grondwaterlaag geboord. Het bovenste gedeelte (boven de waterlaag) is waterdicht en het gedeelte dat zich in de waterlaag bevindt, is doorboord met een groot aantal gaatjes om het water te kunnen opvangen.

Reservewinningen

In geval van grote vraag maakt VIVAQUA gebruik van reservewinningen die water putten uit oude steengroeven.

Oppervlaktewater

Het station van Tailfer verwerkt het ruwe Maaswater tot drinkwater en zorgt voor zowat 40 % van de totale productie van VIVAQUA. Het water dat uit de rivier wordt opgepompt, wordt drinkbaar gemaakt via een complexe behandeling onder streng toezicht. Het is de enige winning van oppervlaktewater van VIVAQUA en meteen ook de winning met de grootste productiecapaciteit.

Een bedrijfszeker productienet

Dit complexe en betrouwbare net is ongeveer 500 km lang en voert het water aan van de plaats waar het wordt gewonnen naar de plaats waar het wordt verbruikt. Het is geleidelijk aan gegroeid, naargelang van de behoeften van onze klanten. Ons productieapparaat wordt veiliggesteld via een onderling verbonden, fijnmazig net. Zo kan, zelfs bij een incident op het net, worden voldaan aan de watervraag. De Centrale Dispatching verdeelt dagelijks het geproduceerde water om de verschillende reservoirs te bevoorraden op basis van het verwachte verbruik.

kaart met de winningen van VIVAQUA

Aanvoernet

Het aanvoernet brengt het water van de winningen naar de reservoirs. Dit perfect geïntegreerde en gecoördineerde systeem omvat verschillende kunstwerken: aquaducten, feeders, reservoirs, evenwichtstoren, …

Opslagreservoirs

De hoofdassen van het aanvoernet eindigen in reservoirs met een grote capaciteit. VIVAQUA slaat er het water uit zijn verschillende winningen op.

Toezicht de klok rond

Het water staat onder permanente controle in elke fase van de productie, de aanvoer en de distributie ervan. De Centrale Dispatching houdt toezicht op en beheert alle winningen en het aanvoernet. Een supervisiesysteem meldt elke mogelijke anomalie van het water of de automatische apparatuur.

FAQ

 • Nee. Regenwater is niet drinkbaar en is zelfs niet betrouwbaar voor regelmatige lichaamshygiëne.

  Waarom?

  Omdat regenwater vervuild is door wat er in de atmosfeer zit:

  • hoog loodgehalte
  • concentratie van uitlaatgassen van auto’s die niet goed worden verbrand
  • SO2 (zwaveldioxide)
  • dampen uit de schoorstenen van afvalverbrandingsovens en chemische fabrieken …

  Bovendien valt het regenwater op daken die bedekt zijn met stof en bevuild zijn door vogels. Na een paar maanden is de regenput een ware broeihaard van micro-organismen.

  Waarvoor kan regenwater wel worden gebruikt?

  Het kan worden gebruikt voor een aantal huishoudelijke toepassingen: schoonmaken, wassen, het toilet doorspoelen, de tuin sproeien, …

  Indien u een regenwatersysteem in uw woning wenst te installeren, zorg er dan voor dat het volledig en permanent gescheiden is van het drinkwatersysteem om verontreiniging van het drinkwater te voorkomen.

  Neem contact op met uw waterbedrijf voor technische informatie. Wees er u ook van bewust dat de installatie van een systeem voor de opvang van regenwater een grote investering blijft die financieel niet altijd kan worden terugverdiend.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy