Aller au contenu

Bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten op de inhoud, de architectuur van deze site en met name, maar niet uitsluitend,op de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen, … zijn voorbehouden. Ze wordenbeschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elkebezoeker van de site absoluut moet naleven.

 

Behalve met voorafgaande en schriftelijke toestemming van VIVAQUA of van eventuelerechthebbenden is het verboden (een gedeelte van) deze site te reproduceren, te verhuren,te lenen, te verspreiden of te gebruiken voor openbare uitvoering, op welke wijze dan ook.Beperkte uittreksels van de inhoud mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaandetoestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatiemag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

© 2022 Vivaqua | Cookies policy